Пракса, 2. део

ID: 9010
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: мастер академске студије - индустрија 4.0
ЕСПБ: 9
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Циљ предмета је стварање основе за израду мастер рада кроз решавање практичних проблема и прикупљање информација и података из реалног система у домену индустрије 4.0.

исход

Након успешно завршене праксе студент: - Стиче додатна практична искуства у примени знања стечених на предметима мастер студија у реалном индустријском/пословном окружењу; - Продубљује знања стечена на различитим курсевима и врши њихову синтезу у решавању практичних проблема; - Се оспособљава да самостално или у тиму решава проблеме у реалном пословном окружењу; - Успоставља личне контакте и познанства која ће моћи да користи током студирања или заснивања будућег радног односа.

садржај теоријске наставе

Користе се теоријска знања стечена током студија.

садржај практичне наставе

Студент праксу врши у предузећу у коме је ангажован на решавању реалних, практичних проблема из следећих области: - дистрибуирано рачунарство, - анализа података, - интерактивно рачунарство, - организација и управљање процесима и системима, - пројектовање и/или имплементација опреме, система и процеса, - одржавање система у контексту Индустрије 4.0. Студенту је током праксе додељен ментор код послодавца. Детаљан план праксе усаглашавају ментор мастер рада и ментор код послодавца у складу са одабраном темом мастер рада и пословном оријентацијом и делатношћу компаније. Начелно, осим у организацијама са којима факултет има сарадњу, уз сагласност факултета и договор факултета и организације, студент може обављати праксу и у другим производним организацијама, пројектним и консултантским организацијама, организацијама које се баве одржавањем машинске опреме, јавним и комуналним предузећима и сл, које обаваљају послове у обасти мастер програма. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и запажања. Пракса се обавља у току четвртог семестра у трајању од 8 радних недеља. Након обављене праксе морају направити извештај који ће бранити пред ментором мастер рада. Извештај се предаје у форми семинарског рада.

услов похађања

-

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 135

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 100
преглед и оцена пројекта: 35
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

M. Мilos: Mašinsko inženjerstvo u praksi - I4.0, elektronska knjiga, Mašinski fakultet, 2020.;