издвајамо


Проф. др Љубодраг Тановић: Осврт на високо образовање у Европи и код нас


Eвропски простор високог образовања (ЕНЕА) егзистира од потписивања Болоњске декларације 1999.гoдине. У првој деценији Болоњског процеса забележене су велике промене у  систему високог образовања, осигурања квалитета и интернационализацији. Свака промена је очекивано доводила је и до оспоравања, па  и спречавања иницијатива,  чак и код великог броја земаља потписника.  Упркос сложености процеса, било је доста позитивних искорака јер се ЕНЕА трансформисао у стварни, а не замишљени феномен, о чему говори и перманентно придруживање нових земаља током протекле две деценије. Примена Болоњске декларације у Србији званично је почела 2005. године. То је захтевало структурне реформе националног система високог образовања у Републици Србији... „Придруживање високошколских установа (ВШУ) у Србији Болоњском процесу захтевало је да се, уз очување постојећег националног образовања и уважавање иностраних искустава, понуди рационално решење.  После петнаест година година од увођења болоњског система образовања у нашој земљи и даље постоје знатне разлике између домаћег и европског образовања“, каже  проф. Тановић. ▶▶▶