Основе грађевинских и рударских машина

ID: 0044
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Бошњак М. Срђан
извођачи: Гњатовић Б. Небојша
контакт особа: Бошњак М. Срђан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са специфичностима радног процеса, конструкције, обликовања и прорачуна грађевинских и рударских машина 2) овладавање практичним вештинама које су потребне за избор, пројектовање и прорачун грађевинских и рударских машина.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Изврше прорачун основних параметара багера са дубинском, чеоном и повлачном кашиком и утоваривача; • Изврше прорачун основних геометријских параметара кашике (ширина, висина, дужина) одређене запремине; • Изврше избор и прорачун основних геометријских параметара зуба (ширина, дужина, угао резања, угао резног клина, задњи угао); • Изврше прорачун отпора резања, пуњења кашике и премештања призме материјала тла; • Изврше анализу оптерећења стреле, држача и кашике; • Израде идејни пројекат мини багера са дубинском кашиком.

садржај теоријске наставе

Кратак преглед развоја грађевинске и рударске механизације. Технологија извођења земљаних радова у грађевинарству и рударству. Основна структурна схема грађевинских и рударских машина. Врсте радних уређаја и опреме. Погонски и преносни системи. Главни конструкционо – технички параметри. Интеракција резних елемената и тла. Багери и утоваривачи. Машине и опрема за припрему, ископ, транспорт и планирање. Машине за стабилизацију тла. Машине и постројења за производњу агрегата, производњу и уградњу бетона и асфалтног бетона.

садржај практичне наставе

Прорачун багера са дубинском, чеоном и повлачном кашиком и утоваривача. Прорачун основних геометријских параметара кашике (ширина, висина, дужина) одређене запремине. Избор и прорачун основних геометријских параметара зуба (ширина, дужина, угао резања, угао резног клина, задњи угао). Прорачун отпора резања, пуњења кашике и премештања призме материјала тла. Анализа оптерећења стреле, држача и кашике. Статичка стабилност. Прорачун утоваривача. Израда идејног пројекта мини багера са дубинском кашиком. Консултације.

услов похађања

Одслушани и положени предмети: Инжењерска графика, Отпорност материјала, Машински материјали, Машински елементи 1.

ресурси

1. Рачунари, Лабораторија 516, ИКТ/ЦАХ 2. Софтверски пакет МАТЛАБ, ИКТ/ЦСП

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 1
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Момир М. Плавшић, Грађевинске машине, Научна књига, Београд, 1990.; Срђан Бошњак, Роторни ровокопачи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2001., КПН ; Срђан Бошњак, Писани изводи са предавања (handouts), Машински факултет Универзитета у Београду, 2008., ДВЛ ; Срђан Бошњак, Основе грађевинских и рударских машина - Упутство за израду пројекта, Машински факултет Универзитета у Београду, 2008., ДВЛ;