Рударске и грађевинске машине

ID: 0102
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бошњак М. Срђан
извођачи: Гњатовић Б. Небојша
контакт особа: Бошњак М. Срђан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са специфичностима радног процеса, конструкције, обликовања и прорачуна основних подсистема грађевинских и рударских машина, првенствено машина за континуални ископ и машина за уситњавање и просејавање; 2) овладавање практичним вештинама које су потребне за пројектовање и прорачун грађевинских и рударских машина.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Усвоје конструкционо решење и прорачунају обртне ослонце и механизме за окретање надградње машина копача; • Усвоје конструкционо решење и изврше прорачун основних параметара механизама за кретање машина копача; • Одреде и усвоје основне параметре погонских и преносних система роторних багера и багера ведричара; • Реализују прорачун чврстоће подструктура носећих конструкција машина за површинску експлоатацију тла применом линеарне методе коначних елемената; • Спрезањем експериментално добијених резултата са резултатима аналитичког прорачуна одреде параметре статичке стабилности роторног багера; • Упореде конструкциона решења, изврше избор према потребном степену дробљења и прорачунају основне параметре чељусних, конусних и ваљкастих дробилице и дробилица ударног дејства.

садржај теоријске наставе

Конструкциона решења и прорачун обртних ослонаца и механизама за окретање надградње машина копача. Конструкциона решења и прорачун гусеничних и корачајућих механизама за кретање машина копача. Намена, радни процес, структурна схема, погонски и преносни системи и прорачун роторних багера и багера ведричара. Аналитичко – експерименталне методе одређивања параметара статичке стабилности. Теоријске основе процеса уситњавања. Чељусне, конусне и ваљкасте дробилице и дробилице ударног дејства, млинови – конструкција, прорачун. Теоријске основе процеса просејавања. Статичка и динамичка сита – конструкција, прорачун.

садржај практичне наставе

Прорачун радне опреме, режима рада и снага механизама багера континуалног дејства. 3Д моделирање карактеристичних подсклопова багера континуалног дејства. Прорачунски модели просторних решеткастих подструктура роторног багера. Симулација спољашњег гоптерећења применом рачунара. Случајеви оптерећења. Идентификација напонско – деформационог стања. Израда конструкционе документације. Одређивање положаја, избор и прорачун основних параметара кружно - лучног одлагача. Прорачун основних техничко – технолошких параметара, снаге и чврстоће чељусних и конусних дробилица, сита и млинова. Консултације.

услов похађања

Неопходни: дефинисано курикулумом студијског програма/модула Пожељни: Oдслушан и положен предмет Основе металних конструкција у машиноградњи

ресурси

1. Рачунари, Лабораторија 459, ИКТ/ЦАХ 2. Софтверски пакет КАТИА, ИКТ/ЦСП

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Винко Јефтић, Грађевинске и рударске машине, Машински факултет Универзитета у Нишу, 1993.; Момир М. Плавшић, Грађевинске машине, Научна књига, Београд, 1990.; Срђан Бошњак, Роторни ровокопачи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2001., КПН; Срђан Бошњак, Писани изводи са предавања (handouts), Машински факултет Универзитета у Београду, 2008., ДВЛ; Срђан Бошњак, Грађевинске и рударске машине - Упутство за писање лабораторијског извештаја, Машински факултет Универзитета у Београду, 2008., ДВЛ;