Основе динамике рударских и грађевинских машина

ID: 0491
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бошњак М. Срђан
извођачи: Гњатовић Б. Небојша
контакт особа: Бошњак М. Срђан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са специфичностима динамичких процеса рударских и грађевинских машина; 2) овладавање практичним вештинама које су потребне за анализу динамичких појава рударских и грађевинских машина.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: • Формирају редуковане динамичке моделе основних машина за земљане радове – багера са једном кашиком и булдозера; • Одређују основне техничко – експлоатационе карактеристике машина за припрему минералних сировина – дробилица и сита, узимајући у обзир динамичке ефекте присутне у процесима дробљења и класификације агрегата; • Моделирају побуду багера континуалног дејства и анализирају утицај конструкционих и радних параметара машине на побуду изазвану отпором откопавања; • Креирају динамичке моделе подструктура носећих конструкција багера континуалног дејства; • Идентификују и анализирају одзив подструктура багера континуалног дејства на побуду изазвану отпором откопавања; • Изврше избор и прорачун основних параметара класе тракастих транспортера – одлагача, релативно великих брзина траке, која је доминантно у примени код мобилних машина за континуални ископ тла.

садржај теоријске наставе

Основе динамике основних машина за земљане радове – багера са једном кашиком и булдозера. Основе динамике машина за припрему минералних сировина – дробилица и сита. Моделирање побуде багера континуалног дејства. Утицај конструкционих и радних параметара машине на побуду изазвану отпором откопавања. Моделирање носећих конструкција и механизама багера континуалног дејства. Идентификација и анализа одзива багера континуалног дејства на побуду изазвану отпором откопавања. Самопобуђујуће осцилације. Одзив носећих конструкција на побуду изазвану дејством ветра. Динамика одлагача мобилних машина за континуални ископ тла.

садржај практичне наставе

Динамички модели радних уређаја багера са једном кашиком. Удар булдозера о препреку. Прорачун основних параметара машина за припрему минералних сировина. Моделирање побуде роторних ровокопача и багера. Анализа одзива носеће конструкције роторних багера на побуду изазвану отпором копања. Моделирање и одзив носећих конструкција на побуду изазвану дејством ветра. Основе динамике мобилних одлагача. Консултације.

услов похађања

Одслушани и положени предмети: Отпорност конструкција, Металне конструкције у машиноградњи, Рударске и грађевинске машине

ресурси

1. Рачунари, Лабораторија 516 2. Софтверски пакет Matlab, Catia

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 1
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 6
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 4
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 25
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Срђан Бошњак, Роторни ровокопачи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2001.; Срђан Бошњак, Писани изводи са предавања (handouts), Машински факултет Универзитета у Београду, 2008.; Срђан Бошњак, Основе динамике рударских и грађевинских машина - Упутство за израду семинарског рада, Машински факултет Универзитета у Београду, 2008.; Ј.П. Ден Хартог, Механичке осцилације, McGraw-Hill Book Company, Inc., SAD, 2007.;