Вредновање пројеката у области информационих технологија

ID: 0512
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Дондур Ј. Никола
извођачи: Дондур Ј. Никола
контакт особа: Дондур Ј. Никола
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Разумевање значаја процеса планирања,оцене и вредновања пројеката у области информационих технологија. Упознавање са различитим методолошким приступима за анализу ИТ/ИС пројеката. Овладавање софистикованим техникама финансијске и економске анализе као и стандардним техникама за управљање ИТ/ИС пројектима. Овладавање техника и рутинама за идентификовање и монетарну квантификацију тешко уочљивих трошкова и ефеката који имплицира реализација ИТ/ИС пројеката.

исход

После одслушаног курса студент би требао да: идентификује пројектну идеју, припреми базу података са свим трошковима и ефектима ИТ/ИС пројеката, израчуна критерије за селекцију пројектних алтернатива, стекне знања и рутине за препознавање тешко уочљивих трошкова и ефеката ИТ/ИС пројеката, организује мреже активности токова ресурса пројекта са избором оптималних путева и минималних трошкова и оцени неизвесност и ризик ИТ/ИС пројеката.

садржај теоријске наставе

пројекти у области информационих технологија, планирање и оцена ИТ/ИС пројеката, методе оцене и вредновања ИТ пројеката, стандардне (класичне) методе за комерцијалну оцену ИТ пројеката, стандардне методе за економску оцену ИТ пројеката, могућности примена стандардних метода на ИТ/ИС пројекте-COMFAR,COSTTAB, квантификације финансијских и економских нето ефеката ИТ/ИС пројеката, анализа неизвесности и ризика у планирању-примена софтверских пакета RISK, RISKVIEW, BESTFIT, CRYSTAL BALL, оцени и вредноваљу ИТ/ИС пројеката, управљање ИТ/ИС пројектима-примена софтверских пакета MSPROJECT, PRIMAVERA

садржај практичне наставе

Практична настава се састоји од аудиторних и лабораторијских вежби које прате садржај курса.У оквиру аудиторних вежби кроз примере се раде једноставне демонстрације теоријског градива уз објашњења сваког корака у процедури вредновања ИТ/ИС пројеката. У оквиру лабораторијских вежби уз примену одговарајућих софтверских пакета припремају се реални примери оцене, вредновања и управљања ИТ/ИС пројектима.

услов похађања

Неопходни: Основно информатичко и економско знање и статистичко. Пожељни: одслушани предмети Базе података, WEB пројектовање.

ресурси

Софтвери: EXCEL, MSPROJECT, RISKPROJECT,RISKFOREXCEL. Књиге: Економска анализа пројеката, Information Technology Evaluation Methods and Management,

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 16
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 55
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Nikola Dondur: Ekonomska Analiza Projekata, Mašinski Fakultet Beograd, Beograd, 2002.;