Понашање брода на таласима

ID: 0697
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бачкалов А. Игор
извођачи: Бачкалов А. Игор, Рудаковић С. Стефан
контакт особа: Бачкалов А. Игор
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент овлада материјом понашања брода на таласима (тзв. поморственошћу брода). У оквиру тога, неопходно је да савлада проблематику таласа на површини мора, и проблематику љуљања брода на мирној води, на регуларним и нерегуларним таласима.

исход

Студент треба да овалада материјом понашања брода на таласима (тзв. поморственошћу брода). У оквиру тога, неопходно је да савлада проблематику таласа на површини мора, и проблематику љуљања брода на мирној води, на регуларним и нере

садржај теоријске наставе

Љуљање брода на мирној води: Ваљање, понирање и посртање брода на мирној води. Сопствени периоди љуљања брода. Одређивање додатних маса и пригушења – стрип теорија, Лујсова ребра. Таласи на површини воде: Хидродинамичка теорија таласа. Стохастичка теорија таласа . Љуљање брода на регуларним таласима: Ваљање, понирање и посртање брода. Померање, брзине и убрзања тачака брода. Заливање палубе, излетање пропелера, слеминг. Додатни отпор брода на таласима. Утицај љуљања на путнике и посаду. Љуљање брода на нерегуларним таласима: Спектар љуљања брода на нерегуларним таласима, значајне и RMS вредности љуљања. Померања, брзине и убрзања тачака брода на нерегуларним таласима. Вероватноћа заливања палубе, излетања пропелера и слеминга. Додатни отпор. Утицај на путнике и посаду. Критеријуми поморствености. Могућност смањења љуљања. Стабилизатори љуљања.

садржај практичне наставе

Вежбе прате наставу с практичним примерима (задацима)из поморствености брода. Прорачунава се ваљање, понирање и посртања брода на мрној води, одређивања додатних маса и пригушења брода, ваљања, понирања и посртања брода на регуларним таласима и нерегуларним таласима. У оквиру вежби студенти самостално раде и пројекат Поморствености брода, у коме (за брод чије су линије, дијаграмски лист, стабилитет и наплављивост израдили у оквиру предмета Пловност и стабилитет брода 1 и 2) прорачунавају понирање и посртање брода при пловидби ка регуларним и нерегуларним таласима.

услов похађања

Уписан девети семестар. Положени предмети Пловност и стабилитет 1 и 2

ресурси

[1] Милан Хофман: Писани изводи из предавања (handouts). [2] Mилан Хофман: Понашање брода на таласима, скрипта. [3] И. Бачкалов: Упутства за израду пројеката из поморствености брода [4] Програм за прорачун понашања на таласима SEAWAY.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 34

литература

Lewis, Edward V. (editor), Principles of Naval Architecture, Part 3, SNAME 1987; A.R.J.M.LLoyd: Seakeeping - Ship Behaviour in Rough Weather; Lewandowski, E., The Dynamics of Marine Craft, World Scientific 2004.;