Дизајн подсистема грађевинских и рударских машина

ID: 0791
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Бошњак М. Срђан
извођачи: Гњатовић Б. Небојша
контакт особа: Бошњак М. Срђан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са специфичностима радног процеса, конструкције, обликовања и прорачуна основних подсистема грађевинских и рударских машина; 2) овладавање практичним вештинама које су потребне за пројектовање и прорачун грађевинских и рударских машина.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени за: • Пројектовање радног уређаја багера са дубинском кашиком; • Конструисање основних елемената радног уређаја багера са једном кашиком; • Обликовање и прорачун радног уређаја роторног багера - ротора са кашикама; • Пројектовање, конструисање и прорачун погона ротора; • Пројектовање и прорачун четвороточковних и осмоточковних колица гусеничног механизма за кретање; • Прорачун основних техничко – технолошких параметара, снаге и чврстоће чељусних и конусних дробилица; • Анализу оптерећења, моделирање, ослањање, унос оптерећења и коначноелементну анализу чврстоће фундаменталних подсистема грађевинских и рударских машина.

садржај теоријске наставе

Кратки преглед развоја машина за механизацију. Багери са једном кашиком. Радни отпори багера са једном кашиком. Одређивање геометрије радног уређаја багера са једном кашиком (дубинском, чеоном и повлачном). Дефинисање параметара погона и преносних система радног уређаја багера са једном кашиком. Конструкциона решења елемената радног уређаја багера са једном кашиком. Прорачун чврстоће радног уређаја багера са једном кашиком. Пројектовање и прорачун механизама дозера, скрепера и грејдера. Багери континуалног дејства. Основни дизајн роторних багера. Радни уређај роторног багера. Ротор, кашике. Погон ротора. Одређивање основних параметара стреле ротора. Багери ведричари. Основни дизајн багера ведричара. Радни уређај багера ведричара. Механизми машина за производњу агрегата. Чељусне дробилице. Конусне дробилице. Ваљкасте дробилице. Дробилице ударног дејства. Ударне дробилице. Механизми машина за сепарацију агрегата. Ротациона сита. Динамичка сита.

садржај практичне наставе

Пројектовање радног уређаја багера са дубинском кашиком. Обликовање стреле и држача. Избор хидроцилиндара. Конструисање основних елемената радног уређаја багера са једном кашиком. Пројектовање и прорачун дозерског уређаја. Обликовање и прорачун радног уређаја роторног багера. Обликовање и прорачун ротора са кашикама. Пројектовање, конструисање и прорачун погона ротора. Пројектовање и прорачун четвороточковних и осмоточковних колица гусеничног механизма за кретање. Прорачун основних техничко – технолошких параметара, снаге и чврстоће чељусних и конусних дробилица. Израда конструкционе документације. Консултације.

услов похађања

Инжењерска графика, Отпорност материјала, Машински материјали, Машински елементи 1, Машински елементи 2, Основе металних конструкција

ресурси

Срђан Бошњак - Писани изводи са предавања (handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Момир Плавшић - Грађевинске машине, Научна књига, Београд, 1990.; Винко Јевтић - Грађевинске и рударске машине, Машински факултет Ниш, 1993.; Срђан Бошњак - Роторни ровокопачи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2001.;