Прорачун структуре летелица

ID: 0945
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Петрашиновић М. Данило
извођачи: Грбовић М. Александар, Динуловић Р. Мирко, Петрашиновић М. Данило
контакт особа: Петрашиновић М. Данило
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

1. Упознавање студената са проблемима и савременим методама прорачуна чврстоће летелица, као и начинима њихове примене у решавању практичних проблема. 2. Упознавање студената са методама за експериментално испитивање чврстоће ваздухопловних конструкција. 3. Упознавање студената са специфичностима лаких танкозидних структура и применом савремених композитних материјала. 4. Упознавање студената са савременим компјутерским методама пројектовања и анализе понашања ваздухопловних структура.

исход

1. Овладавање основним теоријским знањима из структуралне анализе. 2. Примена научених теоријских знања на решавање практичних проблема. 3. Разумевање основних конструктивних схема летелица. 4. Разумевање савремених метода за пројектовање и анализу конструкција летелица.

садржај теоријске наставе

У теоријском делу наставе излажу се следеће теме (лекције): оптерећења летелице, коефицијент оптерећења, анвелопа симетричних случајева лета, оптерећења у бури, несиметрична оптерећења, оптерећења стајних органа, оптерећења и прорачун моторског носача, носећа оплата, извијање оплате и прорачун кротичних нормалних и смичућих напона, ефективна ширина, прорачун правих крила са носећом оплатом, прорачун елемената рамењача и њихових окова за везу са трупом, конструктивне шеме и прорачун расподеле напона код стреластих и делта крила, прорачун трупа са носећом оплатом, кабина под притиском, прорачун у околини великих отвора, прорачун оквира, примена методе коначних елемената за прорачун чврстоће, идеализација елемената структуре летелица, прорачун композитних делова летелице, статичка и динамичка испитивања летелица и пројектовање уређаја за увођење оптерећења, опрема и технике мерења.

садржај практичне наставе

У практичном делу наставе демонстрира се примена изложених теоријских закона. Анализирају се и решавају карактеристични нумерички примери из наведених области. Практични рад студената реализује се, кроз обавезне вежбе, израду пројекта уз обавезну употребу рачунара за моделирање и анализу. Студентима су доступне писане белешке професорових предавања, задаци за вежбу и тестови за проверу знања. Практични део наставе обухвата и обилазак хале за статичка и динамичка испитивања у ваздухопловном сектору Војно-техничког института.

услов похађања

без посебних услова

ресурси

Предавања у електронској форми, показни филмови и компјутерске симулације доступни после часа, интернет ресурси, апликација VAZMFB (https://vazmfb.com).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Стајни трап летелица, Петрашиновић Д., Грбовић А., Динуловић М., Петрашиновић М.; Прорачун структуре летелице, материјал са предавања;