Кормиларење брода

ID: 0958
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Симић П. Александар
извођачи: Симић П. Александар
контакт особа: Седмак С. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

1. Упознавање са елементарним својствима управљивости брода у циљу обезбеђивања сигурније пловидбе брода. 2. Упознавање са стандардним тестовима и критеријумима за оцену управљивости. 3. Упознавање са ITTC и IМО прописима. 4. Стицање сазнања неопходних за пројектовање брода која се односе на управљивост (држање курса пловидбе, окретљивост, брзина реакције на отклон кормила).

исход

1. Познавање основних својстава управљивости брода и критеријума за њихову оцену. 2. Оспособљеност за тумачење прописа који се односе на управљивост брода, као и спровођење одговарајућих тестова управљивости. 3. Познавање мера које треба предузети приликом пројектовања брода ради обезбеђивања задовољавајуће управљивости.

садржај теоријске наставе

Тежиште теоријске наставе је на упознавању студента са општим принципима управљивости и неопходним математичким формулацијама које се односе на: - основна својства управљивости, - математички модел кретања, као и могућности и ограничења метода за нумеричку прогнозу понашања брода при маневру, - упознавање са стандардним испитивањима управљивости, и то са везаним/вођеним моделима (праволинијска испитивања, испитивања у кружном базену, испитивања РММ уређајем) и са слободним моделима, као и бродовима реалним димензијама (спирални и обрнути спирални тест, тест извлачења, Z тест, маневар окретања итд.).

садржај практичне наставе

У оквиру практичне наставе тежиште је на примени сазнања у свакодневној инжењерској пракси, а стечених кроз теоријску наставу. Дају се практична објашњења у вези спровођења стандардних тестова управљивости. Студенти се упознају са активним (бочни млазним пропулзорима, пумпним потискивачима, кормиларско пропулзивним уређајима итд.) и пасивним контролним уређајима (разним типовима кормила). Дају се препоруке за пројектовање бродова и избор адекватних контролних уређаја, а у циљу постизања добрих маневарских карактеристика и испуњавања критеријума дефинисаних IMO прописима.

услов похађања

Нема услова за похађање предмета.

ресурси

1. Писани изводи са предавања (handouts) 2. Детаљни угледни извештај са мерења 3. Проспекти произвођача контролних уређаја 4. Интернет ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 1
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

E. Lewis, (editor): Principles of Naval Architecture (Chapter IX – Controllability), SNAME, Jersey City, 1988.; J. Brix: Maneuvering Technical Manual, Seehafen Verlag, Hamburg, 1993.; A.F. Molland, S.R. Turnock: Marine Rudders and Control Surfaces, Butterworth – Heinemann, 2007;