Рачунарски алати у бродоградњи

ID: 1019
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Калајџић Д. Милан
извођачи: Калајџић Д. Милан
контакт особа: Калајџић Д. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Циљ предмета је да обухвати примену програмских пакета за пројектовање брода и основне прорачуне у бродоградњи.

исход

Практична знања у примени компјутерских програма за развој бродске форме, израду хидростатичких прорачуна, предвиђање снаге бродског мотора, избор елемената бродске конструкције, понашање брода на таласима и пројектовање брода.

садржај теоријске наставе

Концепти и основни аспекти примене компјутерских програма и комерцијалних софтверских пакета за бродоградњу. Током наставе, објашњава се примена и демонстрира употреба неких основних софтверских пакета везаних за геометрију брода, бродске линије, хидростатичке прорачуне, конструкцију, предвиђање снаге мотора, маневрисање и понашање брода на таласима.

садржај практичне наставе

Студенти се обучавају за рад са постојећим софтверским пакетима, како би решили практичне инжењерске проблеме везане за геометрију брода, бродске линије, хидростатичке прорачуне, конструкцију, предвиђање снаге мотора, маневрисање и понашање брода на таласима. Настава се одвија паралелно са предметом Пројектовање брода, тако да студенти примењују софтвер у својим пројектним задацима.

услов похађања

Положени испити из предмета Пловност и стабилитета брода 2, Отпор брода, Пропулѕија брода, Бродске конструкције 2.

ресурси

[1] Писани изводи са предавања. [2] Софтверска подршка за AutoCAD, DelftSHIP, AutoShip (ModelMaker, AutoHydro), HydroComp, GL Rules. [3] Интернет ресурси.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 18
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 60
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

DELFTshipTM упутство за корисника, 2023.; AutoCAD упутство за корисника, 2023.;