Хлађење у прехрамбеним технологијама

ID: 1115
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милованчевић М. Урош
извођачи: Милованчевић М. Урош
контакт особа: Милованчевић М. Урош
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термотехнику

извођења

циљ

Постизање компетенција и академских вештина као и методе за њихово стицање. Развој креативних способности и овладаване практичним вештинама специфичним за обављање професије. Циљеви су конкретни и оствариви и у потпуности у складу са утврђеним основним задацима и циљевима студијског програма.

исход

Студент стиче предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности: анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; примена знања у пракси; повезивање основних знања и из различитих области и њихова примена на решавање конкретних проблема.

садржај теоријске наставе

Природно и вештачко хлађење, примена расхладних машина, парне компресорске расхладне машине, Карноов циклус са паром, основне мере за термодинамичко побољшање упоредног циклуса (прехлађивање кондензата, вишестепено пригушивање, вишестепено сабијање са међухлађењем), уобичајени циклуси парних компресорских расхладних машина, радне материје у хлађењу, избор расхладног флуида, означавање расхладних флуида, клипни расхладни компресори (основни елементи, основни параметри рада, погонске карактеристике (перформансе) клипних расхладних компресора, кондензатори: класификација кондензатора; испаривачи: класификација, суви и преплављени испаривачи, отапање иња са испаривача за хлађење ваздуха; расхлађивање и складиштење прехрамбених производа, процесни системи за брзо замрзавање прехрамбених производа.

садржај практичне наставе

Aудиторна вежбања: влажан ваздух, термодинамичке карактеристике влажног ваздуха, Молијер-ов „h-x“ дијаграм влажног ваздуха, основни процеси са влажним ваздухом,топлотна изолација,избор изолационих материјала, дифузија водене паре кроз изолациони слој, парна баријера, прорачун расхладног оптерећења, термодинамичка анализа расхладних циклуса, основе прорачуна компресора, кондензатора и испаривача, прорачун цевовода; процесни системи за расхлађивање, брзо замрзавање и складиштење прехрамбених производа; Лабораторијска вежба: демонстрација рада расхладне инсталације у индустријском погону. Израда пројекта: рад у групама до 5 студената (за конкретан објекат и расхладни флуид), прорачун расхладног постројења.

услов похађања

неопходни положени испит: термодинамика Б; пожељни положени испит: механика флуида Б

ресурси

Изводи са предавања који су на располагању унапред за сваку недељу наставе

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 21

литература

М. Маркоски: Расхладни уређаји, Машински факултет, 2006.; Изводи са предавања, 2023.;