Конструкција и технологија производње летелица

ID: 1129
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Грбовић М. Александар
извођачи: Грбовић М. Александар, Сворцан М. Јелена
контакт особа: Грбовић М. Александар
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Основни циљ предмета је да се студенти уведу у процес обликовања летелица и њихових компоненти, као и да се упознају са технологијама неопходним да се тe компоненте произведу. Студенти се уче вештинама неопходним за повезивање врста оптерећења са типичним конструктивним шемама које та оптерећења треба да прихвате и носе. Осим теоријских знања везаних за обликовање летелица и технологију израде истих, студенти ће овладати практичном употребом програмског језика за нумеричке прорачуне и софтверског пакета за механичко моделирање летелица.

исход

Схватање елемената структуре летелица, њихове међузависности. Схватање сврхе базних предмета као што су аеродинамика, механика, лета, теорија еластичности и други у процесу конструисања летелица и способност да се теоријски принципи примене у конкретним конструктивним пројектима. Препознавање принципа преноса оптерећења кроз конструкцију летелице и његова примена у ваздухопловним конструкцијама. Схватање технологије израде и поступака за заштиту елемената конструкције и примена тих принципа. Овладавање програмским језицима и програмским пакетом за конструисање ваздухопловних делова и склопова и примена у фази израде пројектног задатка.

садржај теоријске наставе

Процедуре у пројековању летелица. Конструктивне карактеристике крила. Конструкција репних површина. Конструкција трупа. Конструкција стајног трапа. Примена савремених алуминијумских легура у ваздухопловству. Примена савремених супер-легура у ваздухопловству. Поступци спајања делова и третирање површина. Примена неметалних материјали у ваздухопловству. Завршна монтажа летелица и монтажни алати. Рад са модулом за генерисање површина. Стандарди у ваздухопловству. Означавање и карактеристике материјала. Термичке обраде и заштите површина. Композитни материјали. Означавање композитних материјала. Формирање слојева. Испитивање и тестирање композитних материјала. Алати за израду делова летелице од композитних материјала. Термичка обрада композитних материјала. Израда различитих делова од композита, као што су резервоари, цеви, поступци наматања унидирекционих влакана. Врсте закивака и заковане конструкције. Алати који се примењују при изради закованих конструкција.

садржај практичне наставе

Вежбе прате предавања и кроз примере илуструју изложену теорију. Студенти се обучавају за коришћење програмских језика за нумеричке прорачуне током пројектовања и практичан рад са софтверским пакетом за механичко моделирање. Увежбавају се елементи рада са тим пакетом као што је рад са радним просторима за моделирање делова, моделирање склопова, моделирање делова од металних листова и лимова, и кориштење модула за израду техничке документације. Студенти добијају задатак да моделирају неколико детаља ваздухопловних конструкција. Усвојено решење презентују на јавној презентацији својим колегама где дискутују о могућим опцијама изабраног решења.

услов похађања

Дефинисано курикулом студијског програма-модула.

ресурси

Лабораторија Симлаб, апликација VAZMFB (https://vazmfb.com).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 10
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 15
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 55
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

А. Грбовић, М. Милош: Софтверски алати у дизајну, уџбеник, Машински факултет, Београд, 2017 ; Конструкција и технологија производње летелица (материјали са вежби и предавања);