Производне технологије и метрологија

ID: 1165
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Пузовић М. Радован
извођачи: Пузовић М. Радован, Стојадиновић М. Славенко
контакт особа: Пузовић М. Радован
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Циљ изучавања предмета је упознавање студената са теоријским и примењеним знањима и законитостима о процесима обраде и метролошким системима у производном инжењерству на бази системског прилаза. Ова знања помажу производним инжењерима да управљају обрадним и метролошким процесима у систему менаџмента квалитетом.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Направе план експеримента за одређивање и експериментално одреде параметре функција обрадљивости којима се описују карактеристичне појаве (механичке, термодинамичке и триболошке) у зони обраде резањем и пластичним деформисањем. - Примене мерну опрему и систем за аквизицију података за мерење сила, момената, температуре и параметара хабања алата у процесу обраде резањем (стругање и бушење). - Изврше оптимизацију процеса обраде помоћу функције производности. - Препознају карактеристике метролошких система у индустрији. - Изаберу метролошки систем у односу на метролошки задатак и захтевану тачност. - Пројектују метролошки план за мерење и инспекцију. - Прате метролошке карактеристике система у експлуатацији. - Врше техно-економску анализу примене мерних система у индустрији.

садржај теоријске наставе

AН-1: Основни појмови у теорији обраде пластичним деформисањем метала; AН-2: Механика ортогоналног резања; AН-3: Термодинамика обраде резањем и примена средства за хлађење и подмазивање; AН-4: Трибологија обраде резањем; AН-5: Обрадљивост материјала и техноекономија; AН-6: Основне карактеристике мерних система у производној метрологији; AН-7: Сензори; AН-8: Аналогни и дигитални мерни системи; AН-9: Пнеуматски мерни системи; AН-10: Ласерски мерни системи и фотоелектрични мерни системи. Напомена: иза сваког предавања одржава се по један час разраде градива обрађиваног на том предавању.

садржај практичне наставе

ПР-1: Уводна разматрања о производним технологијама; ПЛ-1: Oдређивање деформације при обради сабијањем; ПЛ-2: Мерење отпора при обради бушењем/сила резања; ПЛ-3: Мерење отпора при обради стругањем; ПЛ-4: Методи мерења температуре резања; ПЛ-5: Одређивање параметара обрадљивости; ПР-2: Увод у производну метрологију; ПЛ-6: Примена метролошких система у пракси за толеранције дужина и углова; ПЛ-7: Примена метролошких система у пракси за толеранције облика и положаја; ПЛ-8: Примена метролошких система у пракси за толеранције микро и макро геометрије обрађене површине; ПЛ-9: Законска метрологија, еталони дужине и угла; ПЛ-10: Индустријска метрологија/планирање инспекције на мерним машинама.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

1.Пузовић Р., Стојадиновић С., Производне технологије и метрологија - изводи са предавања (ПДФ фајлови), Машински факултет, 2022. 2.Упутство за лабораторијска вежбања у елек. форми. 3. Монографија из области производне метрологије. 4.Сајт предмета поред 1 и 2 садржи и библиографију рефер. књига и часописа из ове области и и линкове са адресама водећих организација и важних институција у овој области. 5.Техничка база предмета-Лабораторија за Производну метрологију и TQM, као и ЗMA који имају потребну опрему и лиценциран софтвер за вежбања из овог предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

1. Станић Ј., Теорија процеса обраде, Универзитет у Београду Машински факултет, 1994.; 2. Станић Ј., Калајџић М., Ковачевић Р., Мерна техника у технологији обраде метала резањем, Универзитет у Београду Машински факултет, 1983.; 3. Николић Д., Теорија процеса обраде II: Теорија процеса обраде метала деформисањем, Универзитет у Београду Машински факултет, 1999.; 4. Станић, Ј., Технолошки мерни системи, Универзитет у Београду Машински факултет, 1991.; 5. Stojadinovic, S., Majstorovic, V., 2019, An Intelligent Inspection Planning System for Prismatic Parts on CMMs, Springer International Publishing, 978-3-030-12806-7.;