Стручна пракса М - ДУМ

ID: 1228
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Коларевић М. Ненад, Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Практична искуства и боравак студента у амбијенту у коме ће реализовати своју професионалну каријеру. Препознавање основних функција пословног система у домену развоја производа, производње и коришћења као и улоге и задатака машинског инжењера у таквом пословном систему.

исход

По завршетку Стручне праксе – М – ДУМ, студенти би требали да стекну увид у практичне аспекте иновативно и креативног рада инжењера у следећем. - У препознавању основних функција пословног система у домену развоја ТС, производње и коришћења као ТС као и улоге и задатака инжењера у таквом пословном систему. - О начину организовања и функционисања средине у којој ће примењивати стечена знања у својој будућој професионалној каријери или предузетничком раду. - У моделе комуникације и токова у развоју и реализацији производа и тржишне реализације. - У препознавању основних процеса у инжењерском дизајну, производњи и одржавању ТС.

садржај теоријске наставе

Увод, циљ, садржај активности.

садржај практичне наставе

Практичан рад подразумва рад у организацијама у којима се обављају различите делатности повезане са машинским инжењерством. Одабир тематске целине и привредне или истраживачке организације спроводи се у консултацији са предметним професором. Начелно студент може обављати праксу у: производним организацијама, пројектним и консултантским организацијама, организацијама које се баве одржавањем машинске опреме, јавним и комуналним предузећима и некој од лабораторија на машинском факултету. Пракса се може обављати и у иностранству. Током праксе студенти морају водити дневник у коме ће уносити опис послова које обављају, закључке и запажања. Након обављене праксе морају направити извештај који ће бранити пред предметним професором. Извештај се предаје у форми семинарског рада.

услов похађања

-

ресурси

Организације које обухвaтају све целине животног циклуса производа, развој, израду, коришћење. -Организације које се баве развојем производа. -Индустријска предузећа чија је делатност израда производа у машинству. -Индустријска предузећа чија је делатност заснована на коришћењу машинских система -Предузећа чија је делатност дистрибуција и одржавање машина и компонената.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 90
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 50
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

M. Мilos: Mašinsko inženjerstvo u praksi, elektronska knjiga, Mašinski fakultet, 2016.;