Термоенергетска постројења 1

ID: 1260
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи:
контакт особа: Бањац Б. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Упознавање са поступцима за избор типа и врсте, параметара и конфигурације термоенергетског постројења према захтеву потрошње енергије, расположивим изворима примарне енергије, енергетским и економским перформансама и другим важним критеријумима. Такође, стицање знања о функционим и технолошким карактеристикама појединих технолошких система термоенергетског постројења. Програм вежби се заснива на имплементацији одређених практичних знања из програма предмета кроз решавање посебних примера.

исход

По завршетку курса oчекује се да студент буде способан да • идентификује различите технолошке подсистеме у оквиру термоелектране, • пројектује технолошку шему термоенергетских постројења са парним и гасним турбинама. • спроведе техноекономску анализу рада термоенергетског постројења, одреди производну цену електричне енергијеи одреди економске параметре оправданости градње, • изврши прорачун и оптимизацију кондензаторског постројења, • одреди потребан проток расхладне воде кондензатора, • уради прорачун и оптимизацију система загрејача напојне воде.

садржај теоријске наставе

Утицај главних фактора и критеријума на избор термоенергетског постројења. Структура и карактеристике потрошње финалне енергије. Избор конфигурације и параметара термоенергетског постројења: основни и главни термодинамички параметри за парни и гасни блок, термодинамичка побољшања за парни и гасни блок. Прорачун трошкова производње и критеријуми за оптимизацију термоенергетског постројења: укупни трошкови производње енергије, упоредни фактори економичности као критеријуми за оптимизацију и економски индикатори исплативости. Термоенергетско постројење као комплексни технолошки систем. Технолошка шема термоелектране. Технолошка шема главног система за производњу електричне енергије која укључује и функције стартовања и заустављања блока. Посебно се обрађују основни помоћни технолошки системи: за снабдевање горивом, за одвођење, транспорт и одлагање пепела и шљаке, кондензационо постројење са системом за снабдевање расхладном водом и систем за контролу и управљање парним блоком.

садржај практичне наставе

Предвиђа показну лабораторијску вежбу са посетом термоелектрани ради упознавања са главним технолошким системом производње електричне енергије (турбопостројење и котловско постројење) и најважнијим помоћним технолошким системима. Предвиђа израду три рачунска задатка, која се односе на прорачун трошкова производње и цене произведене јединице електричне енергије, израду развијене технолошке шеме главног циклуса термоелектране и примену упоредних фактора економичности за оптимизацију термоенергетског постројења. Провера знања се реализује преко предвиђена 3 теста из теоријских области наставе, прегледа и оцене рачунских задатака и извештаја о посети термоелектрани.

услов похађања

Положени испити из предмета Термодинамике и Механике флуида.

ресурси

Писани изводи са предавања. 1. Kostyuk, A. and Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Mir Publishers Moscow, 1988. - КСЈ 2. Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987. - КСЈ 3. Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973. - КДА 4. Васиљевић, Н., Савић, Б., Стојаковић, М.: Истраживање оптималних пројектних и експлоатационих услова рада кондензацијског дела парних турбопостројења, Машински факултет, Београд, 1991. - КПН 5. Schroeder, K: Grosse Dampftkraftwerke, Springer Verlag, Berlin, 1962 6. CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 19
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 8
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Kostyuk, A. and Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Mir Publishers Moscow, 1988; Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973.; Schroeder, K: Grosse Dampftkraftwerke, Springer Verlag, Berlin, 1962; CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971;