Термоенергетска постројења 2

ID: 1261
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић В. Милан
извођачи:
контакт особа: Бањац Б. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Циљ предмета је да пружи базу знања из области планирања, пројектовања, уговарања, пријемних испитивања, експлоатације и одржавања термоенергетских постројења. Програм вежби се састоји у изради скраћеног идејног пројекта термоелектране заснованог на имплементацији одређених стечених практичних знања из програма предмета.

исход

По завршетку курса oчекује се да студент буде способан да • изради идејни пројекат термоенергетског постројења са парним и гасним турбинама, • анализира и изабере локацију за изградњу термоенергетског постројења, • избере најпогорније решење термоенергетске технологије за дати случај примене, • прорачуна услове рада и капацитет појединих система и компоненти термоенергетског постројења • дефинишу концепт и диспозицију пројектованог постројења, • спроведе мерења најважнијих радних параметара (притисака, температура и протока) на парном турбопостројењу • спроведе испитивање парног турбопостројења ради одређивања степена корисности турбопостројења као и степена корисности парне турбине, • да анализира податке испитивања парног турбопостројења и примени одговарајуће корекције за свођење реалних услова рада на пројектоване услове, • прорачуна цене електричне енергије и топлоте у комбинованој производњи енергије и одреди економске параметре оправданости градње једног оваког постројења.

садржај теоријске наставе

Главне фазе пројектовања термоенергетских постројења. Критеријуми за избор типа и локације термоенергетског постројења. Садржај идејног пројекта са инвестиционим програмом. Општа диспозиција и композиција термоенергетског постројења. Смернице за уговарање и набавку опреме термоенергетских постројења. Гаранцијска и погонска испитивања термоенергетског постројења. Понашање термоенергетског постројења у погону: режими стартовања и заустављања. Одржавање и надгледање термоенергетског постројења у погонским условима рада: одржавање система заштите и регулације, надгледање рада турбине, таложења у турбини и њихово удаљавање, значај одржавања квалитетног водног режима, кондензацијског постројења, система регенеративног загревања гл. кондензата и напојне воде, система заптивања турбине, итд.. Значај примене дијагностике погонских услова рада, контроле економичности и функционог погонског стања термоенергетског постројења. Поузданост и расположивост термоенергетског постројења.

садржај практичне наставе

Предвиђа израду идејног пројекта термоелектране: избор микролокације и опште концепције термоелектране, избор диспозиција свих објеката термоелектране, анализа избора топлотне шеме и параметара. Главни погонски објекат: анализа избора топлотне шеме и параметара, избор котловског постројења, избор турбопостројења. Израда једног рачунског задатка који се састоји у изради компјутерског програма за прорачун утицаја одступања параметара свеже паре на економичност парног блока.

услов похађања

Одлушан предмет Парне турбинe

ресурси

Писанa предавања и књиге: 1. Kostyuk, A. and Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Mir Publishers Moscow, 1988. - КСЈ 2. Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987. - КСЈ 3. Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973. - КДА 4. Васиљевић, Н., Савић, Б., Стојаковић, М.: Истраживање оптималних пројектних и експлоатационих услова рада кондензацијског дела парних турбопостројења, Машински факултет, Београд, 1991. - КПН 5. Schroeder, K: Grosse Dampftkraftwerke, Springer Verlag, Berlin, 1962 6. CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Kostyuk, A. and Frolov V.: Steam and Gas Turbines, Energoatomizdat, Mir Publishers Moscow, 1988.; Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973.; Schroeder, K: Grosse Dampftkraftwerke, Springer Verlag, Berlin, 1962; CEGB: Modern Power Station Practice, Pergamon press, Oxford, 1971;