Технологија заваривања

ID: 1338
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Прокић-Цветковић М. Радица
извођачи: Прокић-Цветковић М. Радица, Седмак С. Александар
контакт особа: Прокић-Цветковић М. Радица
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Разумевање основних принципа технологијe заваривања као прописаног тока активности које треба следити приликом израде завареног споја. Упознавање студената са техникама избора материјала, припреме, предгревања, начина и контроле заваривања и накнадној термичкој обради. Разумевање и израда задатака из технологије заваривања. Развој самосталног рада израдом и презентацијом изабраних семинарских радова.

исход

Похађањем предмета студент овладава основним знањима технологије заваривања . Теоријска разматрања, као и рачунски примери омогућавају студенту да овлада свим потребним принципима технологије заваривања потребним за израду заварених спојева. Упознавање студената са постојећим савременим стандардима и препорукама из дате области.

садржај теоријске наставе

Увод у основне принципе технологије заваривања. Дефинисање претходне спецификације технологије заваривања (ПСТЗ). Квалификација технологије заваривања (КТЗ). Спецификација технологије заваривања (СТЗ) - анализа документа који је дефинисан стандардом ЈУС ЕН 288-2 и потребно је да садржи податке о произвођачу, основном материјалу, поступку и положају заваривања, припреми споја, жлеба и ивица, техници заваривања, додатном материјалу, свим параметрима заваривања, температури предгревања и међуслојној температури. Термичка обрада после заваривања. Редослед заваривања. Квалификација заваривача - анализа стандарда ЕН 287-1 који обухвата принципе на којима се заснива испитивање стручне оспособљености заваривача за заваривање челика топљењем.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе са примерима задатака из технологије заваривања . Израда задатака из спецификације технологије заваривања - примери обухватају различите врсте и дебљине основног материјала, поступка и положаја заваривања. Израда задатака из квалификације технологије заваривања - примери обухватају различите врсте и дебљине основног материјала, поступка и положаја заваривања. Одбрана и презентација изабраних семинарских радова.

услов похађања

неопходни: Машински материјали 1,2,3; Основе заваривања Б (М)

ресурси

[1] Писани изводи са предавања (handouts) [2] Плавшић Н., Шијачки-Жеравчић В., Стаменић З.: Таблице машинских материјала, профила, лимова и жица, Машински факултет, Београд, 2004; [3] Изводи из стандарда [4] S. Sedmak et al., The Challenge od Materials and Weldments, SSIL, Belgrade, 2008.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 5
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 1
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Б. Сабо и остали, Заварљивост нерђајућих челика-приручник, Н.Сад,1995.; И. Хривњак, Заварљивост челика, превод на Српски (Љ. Недељковић), Грађевинска књига, Београд, 1982.;