Стручна пракса М - ПТХ

ID: 1420
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Јововић М. Александар
извођачи: Јововић М. Александар
контакт особа: Јововић М. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за процесну технику

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са средствима, машинама и уређајима који се користе у различитим гранама привреде, а нарочито у прехрамбенoj и фармацеутској индустрији, хемијској индустрији, преради нафте, гаса, неметала и грађевинских материјала, металургији, енергетици, комуналној делатности. Пракса треба да омогући студентима лакше савладавање градива из стручних предмета.

исход

Савладавањем програма предмета студент се упознаје са: 1. процесима и опремом која се користи у процесној индустрији, 2. методима пројектовања процесних постројења и конструисања процесне опреме, 3. методима испитивања процесних постројења и опреме, и др.

садржај теоријске наставе

Улога и значај стручне праксе - процесно инжењерство, инжењерство у заштити животне средине. Основни принципи рада уређаја и машина за процесну технику. Основе технолошких процеса у области процесне технике. Основе пројектовања процесних система. Основе развода главних и помоћних флуида.

садржај практичне наставе

Организација и посете фабрикама процесне индустрије. Упознавање са конкретним технолошким процесима и опремом у процесној индустрији кроз преглед техничке документације и увидом у стање у фабрикама. Анализа техничке документације (пројеката и конструктивне документације) у области процесне индустрије. Техничка контрола (ревизија) техничке документације - оцена усаглашености документације са захтевима прописа и стандарда у области процесне индустрије. Упознавање студената са мерном опремом која се користи у процесној индустрији непосредним увидом у стање ове опреме у фабрикама и лабораторијама са којим располаже катедра. Улога процесних инжењера у пројектовању и извођењу система за управљање процесима и технологијама.

услов похађања

Обавезни предмет изборног модула за процесну технику и заштиту животне средине.

ресурси

Литература издата од стране чланова Катедре за процесну технику. Техничка документација. Каталошка документација.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 80
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 0
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

A. Јововић, Стручна пракса М ПТХ, електронска књига (пдф), Машински факултет, 2021.;