Међународни прописи у бродоградњи

ID: 1432
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Рудаковић С. Стефан
извођачи: Бачкалов А. Игор, Рудаковић С. Стефан
контакт особа: Рудаковић С. Стефан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за бродоградњу

извођења

циљ

Циљ предмета је да обухвати основне аспекте међународних прописа у бродоградњи, њихов настанак и развој, и (посебно) утицај прописа на пројектовање брода. Предметом је обухваћена и критичка анализа постојећих прописа.

исход

Разумевање основних концепата међународних прописа у бродоградњи, њиховог развоја и утицаја на сигурност, животну средину и поступак пројектовања брода.

садржај теоријске наставе

Правила, прописи и конвенције у пројектовању, градњи и експлоатацији брода. Врсте прописа. Правила класификационих друштава, међународне конвенције, национални прописи. Детерминистички прописи. Пробабилистички прописи. Прописи засновани на постављеном циљу (Goal-based Standards). Међународни поморски прописи. Међународна конвенција о заштити живота на мору (SOLAS). Баждарење – Међународна конвенција о баждарењу (тонажи). Прописи о слободном боку и теретној водној линији – Mеђународна конвенција о теретној водној линији (ICLL). Међународна конвенција о спречавању загађења са бродова (MARPOL). Међународна конвенција о контроли и руковању баластном водом. Вибрације и бука. Утицај прописа на сигурност, животну средину и пројектовање бродова. Критичка анализа постојећих прописа. Правила о градњи бродова унутрашње пловидбе. Прописи Европске Уније о градњи бродова унутрашње пловидбе. ECE прописи. ADN прописи. Национални прописи. Утицај прописа на сигурност, животну средину и пројектовање бродова. Критичка анализа постојећих прописа.

садржај практичне наставе

Практични примери и примена прописа обухваћених теоријском наставом. Неке појединости прописа. Анализа утицаја прописа на сигурност брода, окружење и поступак пројектовања. Настава се одвија паралелно са предметом Пројектовање брода, тако да студенти могу да примене научено у својим пројектним задацима.

услов похађања

Положени испити из предмета Пловност и стабилитета брода 2.

ресурси

[1] Бачкалов, И., Међународни прописи у бродоградњи: сигурност брода, Машински факултет у Београду, I издање, 2017.. [2] Бачкалов, И., Изводи из предавања (хендаутс). [3] Међународни прописи: IMO конвенције (SOLAS, Tonnage, ICLL, MARPOL) и пратећи документи. [4] Прописи за градњу бродова унутрашње пловидбе: ADN, ECE, Directive 2006/87/EC, итд.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Kuo, Ch., Safety Management and Its Maritime Application, The Nautical Institute, 2007; Lamb, T., (editor): Ship Design and Construction, SNAME, 2003.; H. Schneekluth, V. Bertrаm: Ship Design for Efficiency and Economy, Butterworth-Heinemann, 1998.; Watson, D., Practical Ship Design, Elsevier, 1998.; Papanikolaou, A.D. (Editor): Risk-Based Ship Design: Methods, Tools and Applications, Springer, 2009;;