Градска и специјална шинска возила

ID: 1481
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лучанин Ј. Војкан
извођачи: Лучанин Ј. Војкан
контакт особа: Лучанин Ј. Војкан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

1. Упознавање са специфичностима градских шинских возила. 2. Упознавање са разним врстама специјалних шинских возила. 3. Оспособљавање за примену стечених знања у пројектовању, развоју, ремонту и одржавању градских и специјалних шинских возила

исход

Завршетком курса студент треба да буде способан да: 1. Објасни функционалне и конструктивне специфичности разних типова градских шинских возила. 2. Објасни задатке и начин функционисања разних врста специјалних шинских возила. 3. Објасни специфичне технологије и техничке захтеве у комбинованом транспорту. 4. Примени одговарајуће прописе и стандарде при пројектовању и одржавању градских и специјалних шинских возила.

садржај теоријске наставе

Комбиновани транспорт на железници. Товарне јединице. Вагони за комбиновани транспорт контејнера и покретних сандука. Вагони за превоз полуприколица са вертикалним претоваром. Вагони и системи за превоз комплетних друмских возила железницом. Превоз специјалних полуприколица на специјалним обртним постољима. Габарити у комбинованом транспорту. Специјални вагони: цистерне, хладњаче, самоистресачи, модуларне (зглобне) теретне композиције и др.-технички захтеви и техничка решења. Облици градског и приградског транспорта: трамвај, брзи трамвај, метро, регионална железница - захтеви и техничке карактеристике. Специфични захтеви диктирани експлоатационим условима: прорачунска оптерећења, убрзање, кочење, геометрија колосека, висина перона. Нископодне конструкције. Врата, степеништа, улазишта. Зглобне конструкције. Мере за заштиту конструкције и путника у судару. Специфичности трчећег склопа и система огибљења за нископодне и зглобне конструкције. Трчећи склоп са пнеуматицима. Карактеристике аутонматских метро система. Једношинске железнице. Возила на принципу магнетног лебдења: основни принципи магнетног ослањања, погона и вођења. Техничка решења система: Transrapid, МLX, Linimo и др.

садржај практичне наставе

Подела и класификација јединица за превоз комбинованим транспортом: палете, контејнери, покретни сандуци. Стабилност при утовару или истовару вагона са хоризонталним претоваром. Поступак одређивања кôда полуприколица за превоз у комбинованом транспорту железницом. Анализа конструктивних параметара вагона за комбиновани транспорт. Димензионисање цистерни по РИД прописима. Варијанте вентилских система цистерни за превоз опасних материја. Градска шинска возила. Геометрија основне возне јединице. Однос возило-перон.Примери конструкција трчећег склопа градских шинских возила. Специфичности вођења кроз кривине малог радијуса. Примери конструкција неконвенционалних шинских система. Конструкција возила на магнетном јастуку.

услов похађања

Претходно положен предмет Вагони 1 или Теорија вуче.

ресурси

Симић, Г., Градска и специјална шинска возила, скрипта EN стандарди, UIC и RID прописи из области предмета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 6
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 6
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Симић, Г., Градска и специјална шинска возила, скрипта, 2015.;