Изабрана поглавља из ТКЛ

ID: 3021
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бошњак М. Срђан
извођачи: Бошњак М. Срђан, Гашић М. Влада, Зрнић Ђ. Ненад
контакт особа: Бошњак М. Срђан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Основни циљ предмета је овладавање знањима и вештинама неопходним за решавање специфичних проблема из области машина за механизацију и логистике.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче: 1) опште способности које може да примени у области машина за механизацију и логистике (анализа, синтеза и предвиђање решења и последица; развој критичког приступа); 2) предметно - специфичне способности (примена стечених знања на решавање конкретних проблема из области машина за механизацију и логистике)

садржај теоријске наставе

Из области машина за механизацију и логистике, сагласно опредељењу кандидата.

садржај практичне наставе

Из области машина за механизацију и логистике, сагласно опредељењу кандидата.

услов похађања

Положени предмети: Структурална анализа машина за механизацију, Динамика и чврстоћа рударских и грађевинских машина, Динамика транспортних машина

ресурси

1. Рачунари, Лабораторија 516 2. Софтверски пакети Matlab, Catia

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Срђан Бошњак, Роторни ровокопачи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2001.; Durst W, Vogt, W. Bucket Wheel Excavator. Clausthal-Zellerfeld: Trans Tech Publications; 1989.; Волков, Д. П., Черкасов, В. А.: Динамика и прочност многоковшовых экскаваторов и отвалообрзователей, Машиностроение, Москва, 1969.;