Динамика возила – изабрана поглавља

ID: 3462
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Васић М. Бранко, Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Васић М. Бранко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

  • 1. семестар, позиција 4

циљ

Циљеви предмета су пружање свеобухватног увида у проблематику динамике возила, првенствено у специфичности контакта између кретача и тла.

исход

Стицање оспособљености за компетентан приступ избору и усклађивању погонских агрегата и елемената трансмисије, као и решавање конкретних проблема употребом научних метода и поступака.

садржај теоријске наставе

Возило као динамички систем; силе, моменти, отпори кретања; Карактеристике тла и кретача; Силе које делују на возило - Статичке и динамичке реакције: нормалне, тангентне и бочне; Граничне перформансе возила - брзина, убрзање, успон; Погонски агрегат - перформансе погонских агрегата, спољна брзинска карактеристика, преношење снаге и момента са погонског агрегата до кретача; Диференцијална једначина кретања; Вучно-динамичке карактеристике транспортних и радних возила - вучни дијаграм, потенцијална карактеристика, биланс снаге, преносни односи у мењачком преноснику, тероијска и стварна брзина кретања радних возила, клизање.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада на одабрану тему.

услов похађања

Дефинисано правилником о Докторским студијама.

ресурси

1. Јанковић Д., Тодоровић Ј., Ивановић Г., Ракићевић Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001., КПН 2. Јанковић Д.: Решени задаци из моторних возила, Машински факултет, Београд, 1991., КДА 3. 3. Јанковић Д.: Упутства за израду вучног прорачуна моторних возила, Машински факултет, Београд, 1992., КДА

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

1. Јанковић Д., Тодоровић Ј., Ивановић Г., Ракићевић Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001., КПН;