Интегрисани технички системи - актуатори

ID: 3466
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Милош В. Марко, Ристановић Р. Милан, Тодић Н. Ивана
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Оспособљавање студената за овладавање методама и техникама инжењерског дизајна актуатора као репрезенaта сложених интегрисаних техничких система.

исход

Студенти ће стећи знања која ће им омогућити да реализују сложене процесе моделирања, симулације и интеграције разних врста актуатора.

садржај теоријске наставе

Методологија пројектовања интегрисаних структура, рачунарски модели и симулације система електро-механичких (ЕМА), хидрауличких (ЕХА) и пнеуматских (ЕПА) актуатора.

садржај практичне наставе

Прорачунско моделирање и симулација сложеног актуаторског система. По завршеном прорачуну и симулацији, практичан рад са актуатором: мерење одређених параметара и синтеза управљања; Практична настава може бити везана за тему докторске дисертације. Опционо:публикoвање рада.

услов похађања

Нема

ресурси

Moodle (модуларно, објектно оријентисано динамичко окружење за Интернет едукацију), Лабораторија за хибридне техничке системе.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 35
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 15
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

M. Милош: Интегрисани технички системи-актуатори – професорске белешке (handouts) - Машински факултет, Београд, 2014. ; N. Avgoustinov: Modelling in Mechanical Engineering and Mechatronics – Springer, 2007; R. Dorf, R. Bishop: Modern Control systems – Pearson, 2011.; W. Bolton: Mechatronics-Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering – Pearson, 2012.; B. Wilamowski, D. Irwin: Control and Mechatronics – CRC Press, 2012.;