Инжењерска етика и иновације

ID: 7064
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Дондур Ј. Никола
извођачи: Дондур Ј. Никола, Мисита Ж. Мирјана
контакт особа: Дондур Ј. Никола
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 1. семестар, позиција 6

циљ

Циљ овог предмета је стицање основних компетенција и академских вештина у области инжењерске етике и иновација уз развој критичког мишљења и способности за тимски рад кроз: 1) стицање основних знања о значају инжењерске етике; 2) разумевање вредност којих се инжењери држе приликом пројектовања и решавања техничких задатака ; 3) упознавање са типовима иновација, иновативним стратегијама, организационим променама; 4) овладавање методама вођења развојних и иновационих пројеката, и 5) разумевање иновационих процеса приликом развоја нових производа, производних процеса и технологија.

исход

Савладавањем предмета Инжењерска етика и иновације студенти ће бити оспособљени да: - разумеју и примењују принципе инжењерске етике, - разумеју значај иновативног инжењерског приступа, - разумеју и примењују иновативне стратегије за увођење новог производа или нових технологија, - разумеју и примењују иновативне стратегије за увођење, управљање, организацију, мерење и праћење производних процеса, - разумеју и овладају методама вођења развојних и иновативних пројеката

садржај теоријске наставе

1. Појам и значај инжењерске етике. Иновације и иновативност. Принципи, функције, методе и технике инжењерског менаџмента. 2. Иновирање производа, иновирање производног процеса, иновирање организације, иновирање производње, иновирање услуге, иновирање менаџмента, иновирање стратегије пословања. 3. Стратегије иновативних активности. Инкременталне и радикалне иновације. Проактивна и реактивна иновациона стратегија 4. Увођење новог производа. Увођење новог начина производње, нова технологија. Увођење нове организационе структуре. Пласирање производа на ново тржиште. 5. Подстицање иновативног развоја. Организационе методе и технике за подстицање и подршку развоју иновативних активности. Иновативна организациона структура. 6. Иформациони системи у подршци и развоју иновативних активности, иновирању производа, иновативног начина пословања, иновирању менаџмента, иновирању организације, иновирању производње. 7. Ризик увођења иновираног производа, технологије, производног процеса, организације, итд. 8. Методе и технике за подршку инжењерској етици и иновацијама: Brainstorming, SWOT, BSC, матрице ризика. Модел житовног циклуса. Методе за технолошко предвиђање. Сценарио анализа. Анализа сензитивности. Интуитивни методи. Модели за предвиђање у условима неизвесности.

садржај практичне наставе

Вежбе се састоје од аудиторних вежби, дискусија и радионица на којима се додатно разрађују одабране теме које су релевантне како са теоријског тако и са практичног становишта, практичних примера из домена инжењерске етике и иновација, и анализа и решавања студија случајева и задатака. Такође, вежбе ће се користити за припремне консултације за израду и одбрану семинарских радова.

услов похађања

-

ресурси

Основни ресурси предмета су литература и припремљени хендаути, као и "Moodle" електронска учионица (http://147.91.26.15/moodle/).

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 8
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 4
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Drucker, P. Иновације и предузетништво: пракса и принципи, Друго издање, Београд, Грмеч, 1991. ; Brock B.E., and Herkert J. R., Engineering ethics. In Cambridge handbook of engineering education research, pp. 673-692. Cambridge University Press, 2015.; Покрајац С., Дондур Н., Увод у економију, Машински факултет, Београд, 2019; Chang, C.M., Engineering Management: Meeting the Global Challenges, CRC Press, Boca Raton, 2016.; Efthymiou, L., Epaminonda, E., & Ktoridou, D. Engineering to Management Transition: Challenges and How Education Might Assist. (pp. 105-123). IGI Global, 2021.;