Анимације и симулације у графици

ID: 7072
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Воротовић С. Горан
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Воротовић С. Горан
контакт особа: Воротовић С. Горан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти стекну неопходна знања за коришћење софтвера за тродимензионално моделирање како би успешно могли да изведу: - формирање тродимензионалних виртуелних модела машинских елемената и склопова који у потпуности одговарају реалним конструкцијама, уз коришћење радионичких цртежа и пратеће документације - задавање физичких особина реалних материјала виртуелним 3Д моделима (густина, затезна чврстоћа, електропроводљивост...) - симулацију испитивања машинских елемената у лабораторијама (задавање виртуелних ослонаца, одређивање напона и деформација услед виртуелних оптерећења, одређивање модалних карактеристика машинских елемената) - успешну анимацију понашања виртуелног тродимензионалног модела машинских елемената под задатим оптерећењем

исход

Успешним савладавањем курса студенти ће бити способни да самостално анализирају пројектну документацију и сходно томе формирају одговарајуће виртуелне тродимензионалне моделе машинских елемената. Над тим виртуелним тродимензионалним машинским елементима моћи ће да изврше симулирање оптерећења и ослонаца и да стекну увид у понашање елемената од интереса у задатим условима. Приказ понашања тих елемената моћи ће да прикажу кроз одговарајуће анимације.

садржај теоријске наставе

Цртање у машинству; приказивање предмета на цртежу; композиција делова; слика предмета. Аксонометријске пројекције предмета и њихово тумачење. Погледи; основни погледи; посебни погледи; врсте линија у машинству. Пресеци; потпуни пресек; полупресек; делимични пресек; означавање пресека; профилни пресеци. детаљи који се понављају. Котирање; функција кота; елементи котирања; означавање кота на цртежу; методе котирања. Приказивање навоја; завојница; навојни пар; преглед и ознаке навоја. Операције тродимензионалног моделирања додавањем "материјала"; Операције тродимензионалног моделирања одузимањем "материјала"; Дефинисање помоћних геометријских елемената у процесу виртуелног тродимензионалног моделирања. Задавање физичких карактеристика виртуелном тродимензионалном моделу машинског елемента. Симулација оптерећења виртуелног тродимензионалног модела машинског елемента. Анимација понашања виртуелног тродимензионалног модела машинског елемента под задатим оптерећењем.

садржај практичне наставе

Аксонометријско скицирање и тродимензионално моделирање једноставних машинских делова; приказ задатих модела у три основна погледа. Представљање машинских делова методом прозрачности и методом замишљених пресека у три основна погледа. Израда техничког цртежа у довољном броју погледа методом замишљених пресека, коришћење посебних погледа и пресека; котирaње дела на цртежу. Израда тродимензионалног модела за три задата (сложена) машинска дела која садрже елементе који се понављају; израда одговарајућих техничких цртежа, у довољном броју погледа, методом замишљених пресека; примена посебних погледа и пресека; котирaње; Виртуелно испитивање формираних тродимензионалних модела машинских делова. Анимација понашања виртуелног тродимензионалног модела машинског елемента под задатим оптерећењем. Сви задаци се раде коришћењем одговарајућих софтвeрских пакета.

услов похађања

Нема услова за праћење овог курса.

ресурси

Сви неопходни програми се могу наћи под GNU лиценцом.

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 40
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Д. Петровић, С. Ђорђевић, М. Стоименов, Љ. Миладиновић: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА;; С. Ђорђевић, Д. Петровић: ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА - Практикум за вежбе;;;