Локомотиве 2

ID: 0230
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лучанин Ј. Војкан
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Лучанин Ј. Војкан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

1. Упознавање са основним појмовима значајних за разумевање конструкције дизел електричних и електричних локомотива. 2. Стицање знања неопходних за разумевање проблематике конструкције дизел електричних и електричних локомотива. 3. Оспособљавање за примену стечених знања у решавању практичних проблема у пројектовању, коришћењу и одржавању дизел електричних и електричних локомотива.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - дефинишу основне карактеристике дизел-електричних и електричних локомотива; - опишу задатке и начин функционисања склопова дизел-електричних и електричних локомотива; - упореде начине рада и управљања погонских електро мотора за једносмерну и наизменичну струју; - изводе одговарајуће прорачуне дизел-електричних и елекртичних локомотива применom рачунарских алата; - изаберу и примене одговарајуће прописе и стандарде у области дизел електричних и електричних локомотива.

садржај теоријске наставе

Кратак историјат, Опште карактеристике електричног преносника. Возила за велике брзине. Конструкција електричног преносника и утицај на приањање, вучну силу и отпоре при кретању. Помоћни погони и уређаји. Управљачки и контролни уређаји. Основне концепције електричних вучних возила. Конструкција електричних склопова. Конструкција механичких склопова. Конструкција електромоторних возова за велике брзине. Контактна мрежа, Напајање возила, Електровучне подстанице. Техника регулисања брзине возила.

садржај практичне наставе

Практична настава, аудиторне вежбе (Упознавање са примерима из области пређеног градива, Савремена решења у области електричних машина, Генератори и Вучни мотори, Технике регулисања), Израда задатка (конструкција погонског система електричне локомотиве), Упознавање са практичним примерима у области испитивања и одржавања електричних локомотива, Практични примери из области регулисања брзине електричних возила - тиристрорска регулација, претварачи. Посета радионици за одржавање електричних локомотива. Испитивања компоненти електричних вучних возила. Дискусија и радионица.

услов похађања

Одслушан курс из предмета Локомотиве 1.

ресурси

Уџбеници, упутство за израду задатка, handout, персонални рачунар, пројектор и интернет - коришћење овог ресурса за истраживање информација неопходних за савладавање градива.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Karl Sachs, Elektrishe Triebfahrzeuge, Springer-Verlag, Wien New York, 1973; Здравко Валтер, Дизел - електричне локомотиве, Школска књига, Загреб, 1985;