Одржавање шинских возила

ID: 0234
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лучанин Ј. Војкан
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Лучанин Ј. Војкан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

Завршетком курса студент треба да буде способан да: 1. Објасни основне појмове везане за поузданост шинских возила. 2. Објасни основне појмове везане за одржавање шинских возила. 3. Објасни задатке и начин функционисања радионице за одржавање шинских возила. 4. Изврши одговарајуће прорачуне везане за одржавање шинских возила. 5. Примени рачунарске алате за одговарајуће прорачуне дизел електричних и електричних локомотива.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - дефинишу основне појмове значајне за разумевање поузданости и одржавања шинских возила; - изаберу одговарајући приступ у одржавању шинских возила; - решавају практичне проблеме у одржавању шинских возила везаних за организацију, спровођење пројектованих активности и примену знања у области поузданости, инормационих и експертских система. - направе шему радионице за одржавање шинских возила користећи модерне рачунарске алате; - расправљају о могућностима унапређења процеса одржавања коришћењем савремених метода праћења отказа на системима.

садржај теоријске наставе

Теоријске основе поузданости.Предвиђање поузданости.Методе одређивања расподеле за одређени скуп података. Постављање захтева поузданости и мере за њихово остварење за шинска возила.Систем извештавања, анализе и корективнe акцијe у случају отказа. Анализа отказа система – теоријске основе и примери анализе за шинска возила.Концепција конструисања на бази поузданости. Одржавање техничких система. Инжењерство одржавања. Одржавање и животни циклус железничких возила. Процес одржавања. Систем одржавања Логистика и интегрална логистичка подршка. Систем одржавања. Преглед развијених концепција одржавања шинских возила у свету. Анализа и оцена система одржавања. Пројектовање техничких система за одржавање. Управљање резервним деловима.Технологије у одржавању шинских возила. Дијагностика шинских возила. Управљање одржавањем. Организација железничких ремонтних радионица. Основи пројектовања ремонтних погона. Депои. Складишта.Информациони и експертни системи у одржавању шинских возила.

садржај практичне наставе

Упознавање са примерима из области теорије поузданости система. Примена на шинска возила. Примери из градива. Методе одређивања расподеле за одређени скуп података. Постављање захтева поузданости и мере за њихово остварење за шинска возила. Примери из пређеног градива. Примена рачунара у одређивању поузданости као и Информациони и експертни системи у одржавању шинских возила. Израда рачунарског програма – Информациони и експертни систем у одржавању шинских возила. Посета радионици за одржавање дизел и електричних возила. Упознавање са системом одржавања шинских возила.

услов похађања

Нема

ресурси

Неопходно је коришћење уџбеника, упутства за израду пројекта, handout-а, рачунара и интернета.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 5
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 25
пројекат: 0
завршни испит: 60
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Душан Стаменковић, Одржавање железничких возила, Машински факултет - Ниш, 2011.; Слободан Муждека, Логистика - Логистичко инжењерство-поузданост, погодност за одржавање, готовост, интегрално техничко обезбеђење, Београд, 1981.; Никола Вујановић, Теорија поузданости техничких система, Београд, 1990.;