Локомотиве 1

ID: 0243
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Лучанин Ј. Војкан
извођачи: Лучанин Ј. Војкан, Танасковић Д. Јован
контакт особа: Лучанин Ј. Војкан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за шинска возила

извођења

циљ

1. Упознавање са основним појмовима значајних за разумевање конструкције дизел локомотива. 2. Стицање знања неопходних за разумевање проблематике конструкције дизел локомотива. 3. Оспособљавање за примену стечених знања у решавању практичних проблема у пројектовању, коришћењу и одржавању дизел локомотива.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: - дефинишу основне карактеристике дизел локомотива; - опишу задатке и начин функционисања склопова дизел локомотива; - упореде вучне карактеристике за раличите врсте преносника снаге; - изводе одговарајуће прорачуне уз примену рачунарских алата; - примене одговарајуће прописе и стандарде у области дизел локомотива.

садржај теоријске наставе

Кратак историјат, Преглед развоја и основне карактеристике вучних возила, Возила за велике брзине, Утицајни фактори на приањање, Вучна сила, Отпори при кретању, Основна концепција дизел вучних возила, Упознавање са основним склоповима, Конструкција трчећег склопа и носеће структуре, Дизел мотор – Специфичности дизел мотора за железничка возила, Погонске карактеристике, Савремени мотори за железничка возила, Испитивање и емисија издувних гасова, Карактеристике преносника за железничка возила, Конструкција механичког преносника, Конструкција хидродинамичког преносника, Заједнички рад дизел мотора и хидродинамичког преносника, Конструкција расхладног система

садржај практичне наставе

Практична настава, аудиторне вежбе (Упознавање са примерима из области пређеног градива - Савремена решења дизел мотора за шинска возила, Механички преносници за шинска возила, Хидраулични - хидростатички и хидродинамички преносници за шинска возила, Регулација заједничког рада дизел мотора и преносника, Помоћни уређаји на дизел локомотивама), Израда задатка (конструкција погонског система дизел хидрауличне локомотиве), Упознавање са практичним примерима у области испитивања и одржавања дизел локомотива, Посета фабрици за производњу дизел локомотива. Дискусија и радионица.

услов похађања

Нема

ресурси

Уџбеници, упутство за израду задатка, handout, персонални рачунар, пројектор и приступ интернету - истраживање тог ресурса у циљу добијања допунских информација везаних за успешно савладавање градива.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 15
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Karl Sachs, Elektrishe Triebfahrzeuge, Springer-Verlag, Wien New York, 1973; Здравко Валтер, Дизел - електричне локомотиве, Школска књига, Загреб, 1985;