Технологија монтаже

ID: 0319
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Петровић Б. Петар
извођачи: Петровић Б. Петар
контакт особа: Петровић Б. Петар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

1. Основна знања и вештине у пројектовању и производњи механичких склопова; 2. Разумевање структуре процеса монтаже и основних операција монтаже; 3. Знања о основним принципима пројектовања производа прилагођених монтажи. 4. Разумевање специфичности процеса спајања делова, разумевања односа тачности сензитивности и флексибилности. 5. Основни концепти система за монтажу - мануелни, аутоматски и роботски системи. 6. Перформасе и економски аспекти система за монтажу. 7. Разумевање концепта животног века производа и у том контексту основа технологије демонтаже производа.

исход

Студент који успешно заврши курс 0319 оспособљен је да: 1. Изврши анализу склопа и његово оптимално секвенцирање на елементарне операције монтаже за усвојени скуп критеријума; 2. Пројектује систем за аутоматско увртање завртњева који обухвата секвенце увођења делова у процес, оријентација, сепарација и контрола геометрије и комплетности завртња; 3. Конципира и пројектује систем за мануелну монтажу, са свим његовим подсистемима, укључујући и временско балансирање; 4. Конципира и пројектује систем за аутоматску и роботску монтажу, укључујући и радне станице као и периферну опрему за увођење делова у процес; 5. Применом квалитативних и квантитативних критеријума DFA (Design-for-Assembly) техника оптимизира конструкцију склопа који се монтира са аспекта његове технологичности за монтажу.

садржај теоријске наставе

Реализује се кроз десет наставних целина + уводно предавање: 0. Шта је индустријска монтажа и њена улога у производним системима, 1. Структура система за монтажу и процес монтаже, 2. Теорија спајања попустљиво ослоњених делова, 3. Фиксирање делова, процеси и технике, 4. Увођење делова у процес и ток материјала, 5. Структура склопа, секвенцирање и пројектовање склопова погодних за монтажу (DFA), 6. Мануелни системи за монтажу, 7. Аутоматски системи за монтажу - крути трансфер системи, 8. Аутоматски системи за монтажу - флексибилне линије за монтажу и роботске технолошке ћелије за монтажу, 9. Перформансе и економија система за монтажу, 10 Технологија демонтаже и животни век производа.

садржај практичне наставе

Организује се у облику лабораторијских вежбања и израде пројекта са експерименталним садржајима у лабораторији. Лабораторијска вежбања ЛАБ 1: Квазистатичко спајање цилиндричних делова, ЛАБ 2: Пасивни системи увођења делова у процес, и ЛАБ 3 - Активни системи увођења делова у процес. Пројектни задатак обухвата практични рад са следећим подсистемима: 1)Пројектовање производа за монтажу – DFA, 2)Увођење делова у процес – оријентација, издвајање из масе, позиционирање, 3)Радне јединице за спајање делова и 4)Трансфер систем – вођење делова кроз процес, манипулација, балансирање линије и управљање.

услов похађања

Оперативна знања из машинске обраде и производних система, аутоматизације производних процеса, роботике и аутоматског управљања

ресурси

[1] Петровић, П. Б. 1998. Интелигентни системи за монтажу – Прилог теорији процеса спајања, Едиција: Интелигентни технолошки системи, Машински факултет Универзитета у Београду; [2] Предавања у електронском облику; [3] Иструкције за писање лабораторијских извештаја; [4] Инструкције и угледни пример пројекта; [5] Упутства за руковање лабораторијском опремом; [6] Роботска ћелија са потребним сензорским и аквизиционим системом за демонстрацију процеса попустљивог спајања и RCC концепта; [7] Екепериментални систем на бази линијског вибрационог конвејера за демонстрацију функције пасивног увођења делова у процес; [8] Роботски систем за демонстрацију процеса фиксирања делова техником заваривања; [9] Систем вештачког гледања за роботско увођење делова у процес; [10] Експериментални систем за лепљење и атхезионо учвршћивање делова (LOCTITE);

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 6
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 18
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Ćosić., I., Montažni sistemi, IP Nauka, Beograd, 1991, ISBN: 86-7621-045-4. ; Boothroyd, G. 1983. Design for Assembly Handbook, Design project, Dep. Of Mechanical Eng., University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA. ; Bothroyd, G., Poli, C. and Murch, L. E. 1982. Automatic Assembly, Marcel Dekker Inc., New York, USA, ISBN 0-8427-1531-4. ; Whitney, E., D., Mechanical Assemblies: their Design, Manufacture, and Role in Product Development, Massachusetts Inst. of Techn, New York Oxford, OXFORD UNI PRESS, 2004, ISBN 0-19-515782-6; Nof, S. Y., Wilhelm, W. E. and Warnecke, H. J. 1996. Industrial Assembly, Chapman & Hall, London, GB, ISBN 0-412-55770-3.;