Компјутерско управљање и надзор у аутоматизацији производње

ID: 0787
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Петровић Б. Петар
извођачи: Петровић Б. Петар
контакт особа: Петровић Б. Петар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања из примене, пројектовања и увођења савремених компјутерских система управљања и надзора у аутоматизацији производње, да овладају вештинама за решавање практичних проблема управљања и надзора у аутоматизацији уз примену компјутерских, информационих и управљачких технологија и одговарајућих научних метода.

исход

Студент који успешно заврши курс 0319 оспособљен је да: 1. Примени корачни мотор за актуирање неког механичког система у оквиру неког производног процеса, укључујући конципирање хардверске архитектуре и управљачког система на бази интегрисаних микроконтролера; 2. Конципира и физички реализује систем за слагање кретања две или више сервоуправљаних оса применом интерполационих алгоритама (степенасти или Бресенхамов) на бази методе директног претраживања; 3. Физички реализује задатак вишеосног кретања дефинисан у Г коду на микроконтролерској платформи са интерполационим алгоритмима базираним на методама директног претраживања; 4. Кодира кретање вишеосних антропоморфних робота и оствари њихову спрегу са сензорским окружењем бинарног или аналогног типа, укључујући сензоре силе и сензоре вештачког гледања, са обрадом сигнала у реалном времену; 5. Конципира и физички реализује SCADA систем за компјутерски надзор производног процеса.

садржај теоријске наставе

1. Kомпјутерски системи управљања у аутоматизацији. CNC управљање, робот контролери, програмабилни контролери, контролери програмабилне аутоматизације и компјутери. 2. CNC управљање. Функције, хардвер, софтвер, математички модели. Управљање главним и помоћним кретањем, интерполација и интерни прорачуни. Командна табла и програмирање у погону. Комуникационе функције. 3. Програмабилни контролери. Функције, хардвер,софтвер, улазно/излазни модули. Програмски језици и технике програмирања према стандарду IEC 61131. 4. SCADA системи. Функције, хардвер,софтвер, Прикупљање података, интерфејс човек-машина, програмирање и алгоритми управљања и надзора. 5. Сензори и актуатори у управљању и надзору. Удаљене и интелигентне терминалске јединице. 6. Савремени компјутерски системи управљања и компјутерски системи управљања отворене архитектуре. Комуникационе мреже. Дистрибуирани системи управљања у аутоматизацији и IEC 61499.

садржај практичне наставе

1. Аудиторне вежбе: Задаци из пројектовања управљања и надзора у аутоматизацији са програмирањем и израдом шеме управљања. 2. Лабораторијске вежбе: пројектовање примера управљања и надзора у атоматизацији са практичном реализацијом у лабораторијским условима применом модуларних робота и система управљања на бази компјутера, CNC управљања, програмабилних контролера, робот контролара и SCADA софтвера са програмирањем. 3. Пројекат: пројектовање примера управљања и надзора у аутоматизацији са програмирањем.

услов похађања

Дефинисано је курикулумом студијског програма/модула

ресурси

1. Пилиповић, М., Управљње и надзор у аутоматизацији - Изводи са предавања, Маш. фак. БГД, 2011, ДВЛ. 2. Пилиповић, М., Аутоматизација производних процеса: Лабораторија, Маш. фак. БГД, 2006, ПРА. 3. Лаб. сто са пнеуматским, електро-пнеуматским и електричним компонентама и програмабилним контролерима, Лаб. за аутом. произ., ЕОП/ЛРС. 4. Електро-пнуматски модуларни роботи типа "узми и остави" са програмабилним контролером, Лаб. за аутом. произ., ЕОП/ЛПИ. 5. Рачунари за програмирање, Лаб. за аутом. произ., ИКТ/РРС. 6. Софтвер за прогр. прогр. контрол., Лаб. за аутом. производ., ИКТ/РРО. 7. Комуникациона мрежа компјутера и програмабилних контролера, Лаб. за аутом. производ., ИКТ/КИО. 8. CNC и робот управљачке јединице, Завод за маш. алатке, ЕОП/ЛПИ. 9. SCADA софтвер за надзор и програмирање, Лаб. за аутом. производ., ИКТ/РРО.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 2
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

Mikell P. Groover, Automation, Production Systems, and Computer Integrated Manufacturing, Prentice-Hall, Inc. 1987./In English/ ; David Bailey, Edwin Wright, Practical Scada for Industry, Esevier, 2003. /In English/ ; Yoram Koren, Computer Control of Manufacturing Systems, McGraw-Hill Book Company, 1983. /In English/ ; Информатика, Инфо 73 програмабилни контролери - Приручник за програмирање, Информатика, Београд, 2011. ; Информатика, InfoControl SCADA - Приручник за коришћење, Информатика, Београд, 2011. ;