Софтверски алати у дизајну

ID: 0963
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Грбовић М. Александар, Коларевић М. Ненад, Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Основни циљ предмета је постизање елементарних компетенција у процесу креирања техничких система и иновација као и основних академских знања у познавању могућности и коришћењу специјализованих софтвера који се користе у три каракретистичне фазе у развоју производа (пројектовање, израда технолошког поступка и производња).

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • примењују специјализоване софтвере за пројектовање и конструисање (инжењерски дизајн) као и програме који омогућавају комуникацију између софтвера различитих намена. • процене могућности и могућност примене других специјализованих софтверских алата који се користе у три каракретистичне фазе у развоју производа (пројектовање, израда технолошког поступка и производња). • обрађују тродимензионалне геометрије увезене из из 3Д скенера у неки од софтверских пакета и преводе одређене типове записа у форму погодну за унапређење геометрије и МКЕ анализу • разумеју процес оптимизације дизајна као важног сегмента машинског конструисања • разумеју виртуално планирање, дефинисање, надгледање и контролисање производних процеса неопходних за трансформацију компјутерских модела у реалне машинске производе. • изврше избор најпогодније методе/технологије 3Д штампе за израду прототипова готових конструкцијских решења

садржај теоријске наставе

Основне дефинције дизајна у машинству. Појам техничког система. Појам техничке иновације. Креирање техничких система и иновација. Oсновнe могућностима CATIA програма (3D модели и из њих изведени дводимензионални цртежи и планови; повезивање истих са додатним модулима за кинематске прорачуне, МКЕ рачунање и NC-програмирање). Обрада 3D геометрије увезене у програм CATIA из 3Д скенера; превођење из .stl записа у .igs или .stp записе погодне за унапређење геометрије и МКЕ анализу. Основне методе пројектовања у програму SolidWorks. Интерфејс програми који омогућавају комуникацију између софтвера различитих намена и њихово међусобно повезивање. Повезивање програма CATIA и SolidWorks са програмима за примену методе коначних елемената Ansys и Abaqus; процес оптимизације дизајна. Методе рачунарске анализе и оптимизације производа; параметарско оптимизовање тродимензионалних елемената структуре (Goal Driven оптимизација у програму Ansys) и структурна оптимизација на бази напонске анализе носећих елемената (коришћењем програма Altair HyperShape). Програмски пакет DELMIA; виртуално планирање, дефинисање, надгледање и контролисање производних процеса неопходних за трансформацију компјутерских модела у реалне машинске производе.

садржај практичне наставе

Примери примене софтверских алата у дизајну производа који се користе у ауто индустрији, бродоградњи, машиноградњи, механизацији, ваздухопловству,... Практична вежба на 3D штампачу. Показна вежба на NC вишеосној машини.

услов похађања

Нема

ресурси

Moodle (модуларно, објектно оријентисано динамичко окружење за Интернет едукацију) Предавања, power point презентације, компјутерска сала са софтверима за пројектовање и симулацију , 3D штампач (Лабораторија за хибридне техничке системе), NC вишеосне машине, Hand out предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 15

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

M. Мilos, A. Grbovic: Softverski alati u dizajnu, Mašinski fakultet, 2017.; N. Kolarevic, M. Stankovic, A. Grbovic, M. Мilos: Softverski alati u dizajnu-zbirka zadataka-strukturalna analiza, Mašinski fakultet, 2022.; М.Огњановић: Иновативни развој техничких система - Машински факултет, Београд, 2014.; Корисничка упутства за презентиране софтверске пакете;