Примена метода и техника индустријског инжењерства у бродоградњи

ID: 1450
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Михајловић Н. Иван
извођачи: Мисита Ж. Мирјана
контакт особа: Мисита Ж. Мирјана
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 2
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са основним методама и техникама индустријског инжењерства које се могу користити за повећање ефикасности и ефективности у бродоградњи. Дате методе и технике омогућиће студентима да развију организационе и управљачке вештине за планирање, буџетирање, организовање, вођење и контролу задатака, људи и ресурса и управљање квалитетом, трошковима, временом и ризицима у бродоградњи.

исход

Успешно савладавање овог предмета подиже ниво свести студената о значају организационих и управљачких вештина у инжењерским активностима и припрема их за комерцијално лидерство у бродоградњи. Наглашено је стицање знања у области основних - савремених теоријских концепата и емпиријских метода и техника у индустријском инжењерству који су релевантни за бродоградњу.

садржај теоријске наставе

Увод у индустријско инжењерство. Краткорочно, средњерочно и дуброчно планирање. SWOT анализа (снаге, слабости, могућности, претње). Планирање набавки. Организационо планирање. Oрганизациона структура. Метода уравнотежених показатеља (Balanced Scorecard). Планирање квалитета. Стандарди квалитета и управљања ризиком. FMEA (Анализа начина и ефеката отказа). FTA (Анализа стабла отказа). Методе и техничке управљања пројектом. Гант-ове карте. Метода критичног пута – CPM и ПЕРТ метода. Планирање управљања ризиком на пројекту. Ишикава дијаграм. Парето метода / дијаграм. Линеарно програмирање.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе за примену ПЕРТ и ЦПМ методе, Гантових карата и техника линеарног програмирања у пројекту бродоградње. Радионица о клаузулама и системским документима стандарда квалитета и управљања ризицима (задаци тимског рада). Сваки студент имплементира сваку методу / технику у индивидуалном практичном примеру, кроз вежбу у областима ПЕРТ / ЦПМ, Линеарно програмирање, Гант-ова карта, SWOT, БСЦ, Ишикава-дијаграм, Парето метода/дијаграм, ФМЕА и ФТА.

услов похађања

Нема

ресурси

Изводи са предавања и упутства за вежбе. Препоручено је коришжење и друге литературе, посебно током израде вежби.

фонд часова

укупан фонд часова: 30

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 2

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 3
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 5
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Изводи са предавања и упутства за вежбе, 2023.; Gavriel Salvendy (Ed.) 2007, Industrial Engineering Handbook, John Wiley & Sons Ltd.; Sage, A. P., & Rouse, W. B. Eds.; Handbook of systems engineering and management. John Wiley & Sons. ; Swanson, R. (1995); Roger Swanson, The quality improvement handbook: team guide to tools and techniques. CRC Press, 2014.; Tonchia, S., Tonchia, & Mahagaonkar. (2018).Industrial project management. Springer.;