Парне турбине 3

ID: 1462
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бањац Б. Милан
извођачи: Бањац Б. Милан, Петровић В. Милан
контакт особа: Бањац Б. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Упознавање са концептом комбиноване производње електричне енергије и топлоте, као и парних турбина за овакву производњу. Специфична решења код индустријских и енергетских турбина. Рад компоненти и целокупног постројења на променљивим режимима. Дијаграми режима турбина за комбиновану производњу енергије. Индустријске и енергетске турбине за специјалну намену, искоришћење отпадне торплоте.

исход

Студент је оспособљен да изабере одговарајући тип парне турбине за комбиновану производњу електричне енергије и топлоте, одреди потребне термодинамичке параметре комбиноване производње и уштеду, спроведе термодинамички прорачун постројења за комбиновану производњу, изради и тумачи дијаграме режима, обави прорачун рада турбине и турбопостројења на парцијалним режимима, изабере одговарајућу технологију за искоришћење отпадне топлоте.

садржај теоријске наставе

Увод, Термодинамички ефекти примене комбиноване производње електричне енергије и топлоте, Типови потрошача топлоте и топлотни захтев, Парне турбине за комбиновану производњу, Рад компоненти турбопостројења на променљивим режимима, Рад турбопостројења на променљивим режимима, Дијаграми режима парних турбина за комбиновану производњу, Парне турбине за нуклеарне електране, Парне турбине за посебне намене (Органски Ранкин Клаузијусов Циклус, Парне турбине за комбиновано постројење гасне и парне турбине).

садржај практичне наставе

Израда пројекта и рачунарског програма за прорачун топлоте шеме постројења парне турбине за комбиновану производњу електричне енергије и топлоте, укључујући варијантна решења са кондензационом и противпритисном турбином, као и за прорачун рада ступња аксијалне турбине на парцијалним режимима.

услов похађања

Похађање: oдслушани предмети Парне турбине 1 и 2 Полагање колоквијума и испита: положен испит из Парних турбина 1 и 2

ресурси

Скрипта предавања, упутство за израду самосталног пројекта, пратећа литература, рачунарска сала.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 24
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 1
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Петровић М. В., Стојановић Д.: Парне турбине, Скрипта предавања, Машинкси факултет, Београд, 2022.; Стојановић, Д.: Топлотне турбомашине, Грађевинска књига, Београд, 1973.; Васиљевић, Н: Парне турбине, III издање, Машински факултет, Београд, 1990.; ЩЕГЛЯЕВ А.В.: Паровые турбины, Энергия, Moskva, 1976.; Leyzerovich, A., Wet-steam Turbines for Nuclear Power Plants, PennWell, Tulsa, 2005.;