Поузданост возила

ID: 3463
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Васић М. Бранко
извођачи: Алексендрић С. Драган, Благојевић А. Иван, Васић М. Бранко, Поповић М. Владимир
контакт особа: Васић М. Бранко
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

  • 2. семестар, позиција 2

циљ

Циљеви предмета су пружање свеобухватног увида у проблематику поузданости моторних возила система у области анализе и пројектовања.

исход

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији савременог приступа анализи и пројектовању моторних возила. Студенти стичу основну способност за комплетан приступ данашњем приступу анализи и пројектовању поузданости и сагледавању животног циклуса моторних возила и решавању сложених проблема из ове области.

садржај теоријске наставе

Анализа стабла отказа, анализа начина, ефеката и критичности отказа, интегрални системски прилаз. Пројектовање елемената возила за задати ниво поузданости, односи радних и критичних оптерећења, избор интензитета отказа за одређене услове рада и околине.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада на одабрану тему.

услов похађања

Дефинисано правилником о докторским студијама.

ресурси

Васић, Б., Цуровић, Д., Станојевић, Н., Тодоровић, Ј., Поповић, В., Цуровић, Н. (2006): Одржавање техничких система Интернет

фонд часова

укупан фонд часова: 35

активна настава (теоријска)

ново градиво: 15
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 5

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

1. Ј. Тодоровић, Б. Васић: Теорија ефективности - решени испитни задаци, Машински факултет, Београд, 1991. ;