Обука за енергетске менаџере

06.06.2022.

Одлагање обуке за област енергетике зграда и продужетак рока за пријаву

Због малог броја пријављених кандидата, обука за енергетске менаџере за област енергетике зграда се одлаже, односно биће одржана само у једном термину ове године и то према распореду наведеном у табели.

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика зграда 28.03. - 02.04. 2022.
20.06.-25.06.2022.
24.10. - 29.10. 2022.

Сви заинтересовани за похађање ових обука, а који се још нису пријавили, моле се да то ураде најкасније до 30. септембра 2022. године.

19.05.2022.

Одлагање обука за област енергетике јавног сектора и индустријске енергетике

Због малог броја пријављених кандидата, обуке за област енергетике јавног сектора и област индустријске енергетике се одлажу, односно биће одржане само у једном термину ове године и то према распореду наведеном у табели.

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика јавног сектора 14.03. - 19.03. 2022.
23.05.-28.05.2022.
10.10. - 15.10. 2022.
Индустријска енергетика 21.03. - 26.03. 2022.
30.05.-04.06.2022.
17.10. - 22.10. 2022.

Сви заинтересовани за похађање ових обука, а који се још нису пријавили, моле се да то ураде најкасније до 30. септембра 2022. године.

20.03. 2022.

Одлагање обуке за област енергетике зграда и продужетак рока за пријаву

Због малог броја пријављених кандидата за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике зграда одлаже се одржавање ове обука према распореду наведеном у табели:

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика зграда 28.03. - 02.04. 2022.
одложено на 20.06.-25.06.2022.
24.10. - 29.10. 2022.

Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 3. јуна 2022. године.

04.03. 2022.

Одлагање почетка обука и продужетак рока за пријаву

Због малог броја пријављених кандидата за похађање обуке за енергетске менаџере за област енергетике јавног сектора и област индустријске енергетике, одржавање ових обука и испита одложе се према распореду наведеном у табели.

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика јавног сектора 14.03. - 19.03. 2022.
одложено на 23.05.-28.05.2022.
10.10. - 15.10. 2022.
Индустријска енергетика 21.03. - 26.03. 2022.
одложено на 30.05.-04.06.2022.
17.10. - 22.10. 2022.
Енергетика зграда 28.03. - 02.04. 2022. 24.10. - 29.10. 2022.

Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 7. маја 2022. године.

Процедура пријављивања за похађање обуке Пријављивање за сваку од обука могуће је обавити две недеље пре почетка планираног термина за њено одржавање. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни спискови полазника обуке биће објављени 10 дана пре почетка одржавања обуке. По објављивању прелиминаног списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера у 2022. години биће обављено по два пута, за сваку врсту енергетских менаџера према следећем распореду:

Врста менаџера Испит
Енергетика јавног сектора 06.05. 2022.
одложено за 20.08.2022.
02.12. 2022.
Индустријска енергетика 13.05. 2022.
одложено за 20.08.2022.
09.12. 2022.
Енергетика зграда 20.05. 2022. 16.12. 2022.

04.01.2022.

План одржавања обука за енергетске менаџере у 2022. години

Према плану рада Организације за обуку енергетских менаџера, у 2022. години ће бити одржане обуке за по две групе полазника за сваку врсту енергетских менаџера, а према следећем распореду:

Врста менаџера Обука Обука
Енергетика јавног сектора 14.03. - 19.03. 2022. 10.10. - 15.10. 2022.
Индустријска енергетика 21.03. - 26.03. 2022. 17.10. - 22.10. 2022.
Енергетика зграда 28.03. - 02.04. 2022. 24.10. - 29.10. 2022.

Процедура пријављивања за похађање обуке Пријављивање за сваку од обука могуће је обавити две недеље пре почетка планираног термина за њено одржавање. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни спискови полазника обуке биће објављени 10 дана пре почетка одржавања обуке. По објављивању прелиминаног списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

Полагање стручних испита за обављање послова енергетског менаџера у 2022. години биће обављено по два пута, за сваку врсту енергетских менаџера, а према следећем распореду:

Врста менаџера Испит
Енергетика јавног сектора 06.05. 2022. 02.12. 2022.
Индустријска енергетика 13.05. 2022. 09.12. 2022.
Енергетика зграда 20.05. 2022. 16.12. 2022.

04.01.2022.

План одржавања обука за енергетске саветнике у 2022. години

Током 2022. године планирано је да се одрже и обуке за све три врсте енергетских саветника, тј. обука за енергетске саветнике за област машинске технике, обука за енергетске саветнике за област електротехнике и обука за енергетске саветнике за област архитектуре. Ове обуке одржаће се по усвајању Уредбе и Правилника којим се регулише одржавање ових обука, а од стране Владе Републике Србије, односно Министарства рударства и енергетике. Очекивано време одржавања обуке је октобар 2022. године.


Информативни центар за помоћ при успостављању система енергетског менаџмента у Србији

У просторијама Министарства рударства и енергетике отворен је информативни центар намењен обвезницима система енергетског менаџмента из локалних самоуправа, јавних служби, органа државне управе и аутономне покраијне и индустрије који су од недавно почели са успостављањем система енергетског менаџмента (СЕМ).

Енергетски менаџери ће бити у прилици да сваког радног дана од 8-16 часова од посебно обучених оператера добију потребне информације у вези са:

 • Коришћењем информационог систем енергетског менаџмента (ИСЕМ),
 • Коришћењем базе Министарства рударства и енергетике намењене за систем енергетског менаџмента,
 • Енергетском ефикасношћу у локалним самоуправама, комуналним услугама, јавним службама и органима државне управе и аутономне покрајне.

које ће олакшати процес успостављања СЕМ-а.

Обвезници система могу поставити питања телефоном или електронском поштом.

 • Телефон информативног центра је: 011 360 4489.
 • е-маил адреса информативног центра је: sem@mre.gov.rs

Отварање информативног центра помогнуто је од стране Пројекта „Уклањање препрека за промовисање и подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Србији“ чији је циљ увођење и пружање подршке општинама широм Србије за успостављање система енергетског менаџмента. Пројекат спроводе Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Глобални фонд за заштиту животне средине (ГЕФ), у сарадњи са Министарством рударства и енергетике.


Приручници за обуку енергетских менаџера

О систему енергетског менаџмента

Систем енергетског менаџмена је систем организованог управљања енергијом на начин да обвезници система енергетског менаџмента извршавају законом прописане обавезе са циљем да се постигне рационално коришћење енергије уз што мање трошкова.

Обвезници система енергетског менаџмента су привредна друштва која користе више енергије од количине коју пропише Влада, органи државне управе и други органи Републике Србије, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе са више од 20.000 становника и јавне службе које користе објекте у јавној својини. Они имају обавезу да реализују планирани циљ уштеде енергије који прописује Влада, да достављају годишњи извештај о потрошњи енергије, да именују потребан број енергетских меанџера и о томе обавесте министарство надлежно за послове енергетике, да доносе програм и план енергетске ефикасности, спроводе мере за ефикасно коришћење енергије, достављају министарству надлежном за послове енергетике извештаје о остаривању циљева садржаних у програму и плану енергетске ефикасности, обезбеђују спровођење енергетских прегледа најмање једном у пет година (обвезници система из јавног сектора најмање једном у 10 година) и да предузимају друге активности и мере у складу са законом.


Законски оквир за спровођење енергетског менаџмента

Законски оквир за спровођење енергетског менаџмента дефинисан је:

и пратећи подзаконски актима:


Организација за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника

Организација за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника је Машински факултет Универзитета у Београду из Београда.

Решењем министра рударства и енергетике број 401-00-00204/2/2015-06 од 19. октобра 2015. године Машински факултет Универзитета у Београду из Београда, Улица краљице Марије број 16, овлашћен је за обављање послова обуке енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника.


Које услове треба да испуњава лице које намерава да полаже испит за енергетског менаџера?

Према члану 28. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, бр. 40/2021), испит енергетског менаџера може полагати лице које има:

 1. стечено високо образовање основних академских или струковних студија у области техничко-технолошких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима, и потврду о завршеној теоријској и практичној обуци за енергетског менаџера, или
 2. стечено високо образовање мастер академских и струковних студија у обиму од најмање 60 ЕСПБ, ако је на студијама првог степена остварен обим од 240 ЕСПБ, односно најмање 120 ЕСПБ, ако је на студијама првог степена остварен обим од 180 ЕСПБ у научним областима машинства, електротехнике или технологије и потврду о завршеној практичној обуци за енергетског менаџера.

Испит за енергетског менаџера из области енергетике јавног сектора, поред лица наведених у ставу 1. овог члана, може полагати и лице које има стечено високо образовање на мастер академским, односно струковним студијама обима од најмање 300 ЕСПБ или еквивалентног нивоа утврђеног другим посебним прописима у научној области економије или безбедности и потврду о завршеној теоријској и практичној обуци за енергетског менаџера.


Како се прецизније дефинише ко има право да полаже испит за енергетског менаџера, односно шта спада у области техничко-технолошких наука?

На основу члана 3. Правилника о научним, уметничким, однсно стручним областима у оквиру образовно-научних односно образовно-уметничких поља („Службени гласник РС”, бр. 30/07, 112/08 и 72/09) научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука су:

 1. Архитектура;
 2. Биотехничке науке;
 3. Грађевинско инжењерство;
 4. Геодетско инжењерство;
 5. Електротехничко и рачунарско инжењерство;
 6. Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;
 7. Инжењерство заштите животне средине;
 8. Машинско инжењерство;
 9. Организационе науке;
 10. Рударско инжењерство;
 11. Саобраћајно инжењерство;
 12. Технолошко инжењерство;
 13. Металуршко инжењерство.