Безбедност возила

ID: 0504
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Ракићевић Б. Бранислав
извођачи: Алексендрић С. Драган, Благојевић А. Иван, Митић Р. Саша, Ракићевић Б. Бранислав
контакт особа: Алексендрић С. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторна возила

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Циљеви су обезбеђење потребних знања, вештина и компетенција везаних за системе на возилу одговорних за безбедност возила и суштинско разумевање њиховог рада и перформанси. Студенти треба да овладају техникама које ће им омогућити да разумеју и решавају сложене проблеме у циљу повећања безбедности возила као једног од најважнијих захтева који се поставља аутомобилској индустрији.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Објасне синергијске утицаје система одговорних за безбедност возила на параметре активне, пасивне и каталитичке безбедности моторних возила; - Анализирају рад безбедносних система на возилима у погледу недовољно јасне одређености услова у којима испуњавају своју функцију циља, могућег збуњивања возача током њиховог рада; - Анализирају ограничења безбедносних система у раду и њихов утицај на безбедност возача, возила и саобраћаја; - Решавају различите конкретне инжењерске проблеме у области безбедности возила; - Објасне дистрибуцију сила у контакту кретача и тла, као физичког лимита за реализацију свих сила које утичу на кретање и понашање возила.

садржај теоријске наставе

(1) Увод (појмови и дефиниције). Систем човек-возило-околина; интелигентна решења у саобраћају; (2) Безбедност возила као део комплекса система безбедности саобраћаја; (3) Основни захтеви за возило у смислу његовог прилагођавања возачу и околини; (4) Утицајни параметри на безбедност возила; (5) Концепција, мисија, задаци и начин функционисања система безбедности на возилу; (6) Стабилност возила у функцији интеракције и дистрибуције оптерећења између кретача и тла током кочења, погона и управљања (понашање возила у карактеристичним режимима кретања); (7) Еколошки аспекти безбедности возила; (8) Савремени системи помоћи возачу и безбедност возила; (9) Мехатронска решења у области система одговорних за безбедност возила; (10) Правилници и директиве у области безбедности возила.

садржај практичне наставе

(1) Упутство за израду пројектног задатка; (2) Израда пројекта који се односи на критичку анализу аспеката безбедности моторних возила са циљем прикупљања, анализе, синтезе и презентације информација везаних за активне и/или пасивне и/или каталитичке параметре безбедност возила; (3) Рачунски задаци везани за прорачун сила у контакту кретача и тла и њихов утицај на стабилност возила при кочењу, погону и заокрету; (4) Анализа карактеристичних примера везаних за примену електронски управљаних система на возилима; (5) Еколошки аспекти безбедности возила; (6) Анализа правилника и директива везаних за безбедност возила; (7) Смернице и обележја прописа у сегменту безбедности специфичних возила (АДР - возила за превоз опасних материја...); (8) Посета и демонстрација поступака провере безбедности возила у станици за технички преглед.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1, Јанковић Д., Тодоровић, Ј., Ивановић, Г., Ракићевић, Б: Теорија кретања моторних возила, Машински факултет, Београд, 2001. 2, Јанићијевић Н., Јанковић Д., Тодоровић Ј.: Конструкција моторних возила, Машински факултет, Београд, 2000. 3, Домаћа и међународна регулатива, стандарди, УН правилници, ЕЦ директиве из области безбедности возила 4, Скрипте са предавања 5, Документација водећих светских произвођача

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 36

литература

G. Peters, B. Peters, Безбедност моторних возила, Taylor & Francis, 2002.; M. Huang, Механика судара возила, CRC Press, 2002.; D. Karnopp, Стабилност возила, CRC Press, 2004.;