Термоенергетска постројења 1

ID: 1460
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бањац Б. Милан
извођачи: Бањац Б. Милан, Петровић В. Милан
контакт особа: Бањац Б. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Упознавање са различитим врстама термоенергетских постројења са парним и гасним турбинама, начином избора постројења према расположивим изворима примарне енергије и захтеву потрошње. Изучавање технолошке структуре термоенергетског постројења и опреме у појединачним подцелинама.

исход

Студент је оспособљен да идентификује различите технолошке подсистеме у оквиру термоелектране, тумачи сложене технолошке шеме термоенергетских постројења, спроведе техноекономску анализу избора термоенергетског постројења, димензионише кондензатор, одреди капацитет система расхладне воде и димензионише регенеративне загрејаче.

садржај теоријске наставе

Примарни извори енергије, Енергетска постројења, Потрошња енергије, Економски показатељи, Врсте термоенергетских постројења, Избор и оптимизација топлотне шеме, Технолошки системи, Систем расхладне воде, Кондензаторско постројење, Систем регенеративног загревања, Систем горива, Систем транспорта шљаке и пепела

садржај практичне наставе

Цртање технолошке шеме парног блока, прорачун производне цене електричне енергије,термички прорачун и димензионисање кондензатора, термички прорачун и димензионисање регенеративног загрејача.

услов похађања

Похађање: Положен испит из Tермодинамике Б и Mеханике флуида Б. Полагање колоквијума и испита: положен испит из Парних турбина 1.

ресурси

Скрипта предавања, упутство за израду самосталног пројекта, упутство за лабораторијске вежбе, пратећа литература, лабораторијско постројење парне турбине, ваздушна турбина, инсталација за мерење протока, пратећа мерна техника.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 8
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 39

литература

Adrian, F., Quittek, C., Wittchow, E.: Fossil beheizte Dampfkraftwerke, Technischer Verlag Resch, 1986.; Li, K. W., Priddy, A. P.: Power Plant System Design, Wiley, 1985.; Kosowski, K. et al.: Steam and Gas Turbines, with examples of Alstom technology, 2nd Edition, Alstom Power, 2007.; Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.; Aus der Wiesche, S., Joos, F.: Handbuch Dampfturbinen, Grundlagen, Konstruktion, Betrieb, Springer Vieweg, 2018.;