Термоенергетска постројења 2

ID: 1461
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Бањац Б. Милан
извођачи: Бањац Б. Милан, Петровић В. Милан
контакт особа: Бањац Б. Милан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Представљање пратећих технолошких система у оквиру термоенергетског постројења. Упознавање са фазама планирања, пројектовања, уговарања и пријемних испитивања приликом градње новог постројења. Експлоатација, одржавање и поузданост термоелектране.

исход

Студент је оспособљен да изради студију избора локације термоенергетског постројења са парним и гасним турбинама, одабере оптималну топлотну шему односно тип постројења, димензионише појединачне системе у оквиру електране, дефинише диспозицију и композицију електране и погонског објекта, анализира податке пријемних термотехничких испитивања и услове испуњености гаранције, дефинише стратегије везане за експлоатацију и одржавање постројења.

садржај теоријске наставе

Систем ваздухa, Систем димних гасова, Турбоагрегат и систем уља, Електроопрема, Систем управљања, Хемијска припрема воде, Утицај на животну средину, Диспозиција и композиција, Пројектовање и уговарање, Термотехничка испитиваања, Стартовање и заустављање, Одржавање и надгледање, Поузданост и расположивост.

садржај практичне наставе

Израда идејног пројекта парног блока са избором локације и димензионисањем релевантних подсистема, Израда корекционих кривих за термотехничка испитивања парног блока, Лабораторијско одређевање протока мерењем помоћу пригушнице, Спровођење термотехничких испитивања на лабораторијском постројењу парне турбине.

услов похађања

Похађање: Положен испит из Tермодинамике Б и Mеханике флуида Б. Полагање колоквијума и испита: положен испит из Термоенергетских постројења 1.

ресурси

Скрипта предавања, упутство за израду самосталног пројекта, упутство за лабораторијске вежбе, пратећа литература, лабораторијско постројење парне турбине, инсталација ваздушне турбине, инсталација за мерење протока, пратећа мерна техника.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 8
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 35
услов за излазак на испит (потребан број поена): 39

литература

Adrian, F., Quittek, C., Wittchow, E.: Fossil beheizte Dampfkraftwerke, Technischer Verlag Resch, 1986.; Li, K. W., Priddy, A. P.: Power Plant System Design, Wiley, 1985.; Kosowski, K. et al.: Steam and Gas Turbines, with examples of Alstom technology, 2nd Edition, Alstom Power, 2007.; Рижкин, В.: Тепловие електрические станциј, Енергоатомиздат, Москва, 1987.; Aus der Wiesche, S., Joos, F.: Handbuch Dampfturbinen, Grundlagen, Konstruktion, Betrieb, Springer Vieweg, 2018.;