Триботехника

ID: 0509
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Венцл А. Александар
извођачи: Венцл А. Александар
контакт особа: Венцл А. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за технологију материјала

извођења

циљ

Циљ предмета је да студент: • овлада фундаменталним знањима из области мазива и подмазивања, • сагледа значај отказа са техничког и економског аспекта, • овлада знањима за процену отказа на основу успостављених класификација узрок-манифестација, • сагледа проблематику успостављања програма мониторинга и дијагностике стања машина на основу савремених оруђа и • повећава расположивост и продуктивност опреме кроз јасно дефинисану техничку стратегију и доноси мериторне одлуке.

исход

На основу савладаног знања студент је оспособљен да: • Спроводи анализу и синтезу проблема везаних за одржавање и компетентно одлучује о програму одржавања у области триботехнике; • Опише и разликује врсте течних, полутечних, гасовитих и чврстих мазива и њихове основне карактеристике; • Изабере одговарајуће мазиво и начин подмазивања за основне машинске елеменате и машинске системе; • Бира и користи савремене методе за мониторинг стања и дијагностике стања триболошких система; • На основу резултата мониторинга доноси закључке о начинима за превенцију отказа; • Спроводи све мере одржавања у домену триботехнике и систематски их уводи у окружење са циљем смањења губитака услед трења и хабања.

садржај теоријске наставе

• Уводно предавање – циљеви и задаци триботехнике. • Мазива – улога, врсте, подела и основна својства. • Видови и врсте подмазивања. Хидростатичко, хидродинамичко, еластохидродинамичко и гранично подмазивање. • Системи подмазивања (задаци и улога, поступци и подела и елементи и уређаји система). Избор мазива и подмазивање основних машинских елемената и машинских система. • Организовање службе подмазивања и екологија мазива. • Улога, циљеви и технике анализе отказа и дијагностике стања у конструисању и одржавању машинских система (повремени, перманентни, делимични, тренутни и постепени отказ). Aнализе отказа. • Триботехничке активности и одрживи развој (методе одржавања, мапа пута изврсности, бенчмарк перформансе). • Основне методе техничке дијагностике (дијагностика заснована на праћењу вибрација, дијагностика заснована на праћењу термичког стања и дијагностика преко продуката хабања у уљу за подмазивање). • Мониторинг мазива и методе дијагностике стања триболошких компоненти и система.

садржај практичне наставе

• Класификације и спецификације мазива. Методе испитивања мазива. • Лабораторијска вежба из одређивања основних својстава мазива. Одређивање температура паљења и стињавања, неутрализационог и тоталног базног броја, пењења, оксидационе стабилности, садржаја пепела, воде и механичких нечистоћа, вискозности и индекса вискозности. • Примери примене техника анализе отказа (стабло отказа, Ишикава дијаграм, Парето и ФМЕА анализа и др.) на одређене студије случаја отказа триболошких компоненти и • Прикази оштећења и отказа код триболошких компоненти машина, као и продуката хабања и уређаја за дијагностику стања триболошких компоненти. • Израда пројектног задатка у коме се на основу познатих техника анализе отказа (стабло отказа, Ишикава дијаграм, Парето и ФМЕА анализа и др.) врши приказ потенцијалних врста отказа; анализира се вероватноћа, узроци и последице реалних и потенционалних недостатака у функционисању компоненти или система.

услов похађања

Нема посебних услова.

ресурси

1. --, Писани изводи (handouts) за свакo предавањe. 2. А. Рац, Мазива и подмазивање машина, Машински факултет, Београд, 2007. 3. М. Бабић, Мониторинг уља за подмазивање, Машински факултет, Крагујевац, 2004. 4. Разни уређаји за одређивање основних карактеристика течних и полутечних мазива. Вискозиметар за течна мазива и вискозиметар за техничке масти.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 8
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 9
консултације: 0
дискусија/радионица: 13
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 3
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 5
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Б. Јеремић, Технологија одржавања техничких система, ЕСКОД, Крагујевац, 1992.; --, Handbook of Loss Prevention, Springer-Verlag, Berlin, 1978.; R.A. Collacott, Mechanical Fault Diagnosis, Chapman and Hall, London, 1977.; H.E. Boyer (Ed.), Metals Handbook – Failure Analysis and Prevention, American Society for Metals, Metals Park, 1975.; A.R. Lansdown, Lubrication – A Practical Guide to Lubricant Selection, Pergamon Press, Oxford, 1982.;