Техничко-технолошки развој и иновационе делатности

ID: 0585
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Стевановић Д. Владимир
извођачи: Недељковић С. Милош, Седмак С. Александар, Стевановић Д. Владимир
контакт особа: Стевановић Д. Владимир
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за термоенергетику

извођења

циљ

Циљеви предмета су овладавање методама за планирање и спровођење техничко-технолошких развојних и иновационих пројеката, као и стицање знања у пратећим областима као што су интелектуална својина, патентна заштита, ауторско право и правна регулатива, економско вредновање резултата иновационих делатности и др.

исход

Студенти стичу знања о покретачким снагама и механизмима техничко-технолошког и иновационог развоја, методама планирања, управљања и спровођења развојних пројеката и истраживања, економском вредновању улагања, интелектуалној својини, патентној заштити и ауторским правима.

садржај теоријске наставе

Међузависност друштвено-економског и технолошког развоја. Иновационе делатности. Теорије процеса развоја и промена у техничко-технолошким делатностима. Механизми технолошког развоја и иновационих делатности: предузетништво, технолошки развој и иновације, развој знања, ширење знања, управљање истраживањем, развој и тржиште, коришћење финансијског капитала и људских ресурса. Иновациона стратегија. Методе и поступци у реализацији иновационих пројеката: дефинсање проблема техничко-технолошког развоја и иновационог решавања, методе техничко-технолошког развоја и иновационих делатности, организација и управљање техничко-технолошким развојем и иновационом делатношћу, интердисциплинарност решавања развојних задатака, маркетинг истраживања и остварених резултата. Модели управљања иновационим пројектима. Економско вредновање улагања. Анализа ризика иновационих пројеката. Интелектуална својина, патентна заштита и ауторска права. Патентна документација, значај и начин приступа заштити патената, национална и међународна заштита, патентно право, национална законска регулатива и међународни уговори. Робне марке, индустријски дизаjн, ознаке порекла. Бизнис план иновационог пројекта. Организација техничко-технолошких делатности на системском нивоу, законска регулатива и подстицајне мере. Сарадња привредних, научно-истраживачких и државних органа и организација у области техничко-технолошког развоја и иновационе делатности.

садржај практичне наставе

Примери техничко-технолошког развоја у одабраним гранама машинске технике: откриће, нова теорија, прототип, техничке примене, освајање тржишта. Израда патентне пријаве, пријаве жига (робне мараке). Приступ код депоновања ауторског дела. Поступак испитивања патентних пријава. Инвентивни ниво или новост, као услов за заштиту проналасака.

услов похађања

Положен неки од предмета изборног модула.

ресурси

Писани изводи са предавања, чланци из научно-стручних часописа, домаћа и међународна законска акта и регулатива.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 8
консултације: 6
дискусија/радионица: 6
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 3
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 35
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Pravo industrijske svojine, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd, 1990.; Lj. Radosavljević, Intelektualna svojina na prostorima Srbije, Institut IMS, Beograd, 2005.; M.P. Hekkert, et al., Functions of innovation systems: A new approach for analyzing technological change, Technological Forecasting and Social Change, 74 (2007) 413-432.; M.S. Poole, A.H. Van de Ven, K. Dooley, M.E. Holmes, Organizational Change and Innovation Processes, Theories and Methods for Research, Oxford University Press, 2000. ; S.O. Negro, Dynamics of Technological Innovation Systems - The Case of Biomass Energy, Copernicus Institute for Sustainable Development and Innovation, Utrecht, 2007.;