Елементи машина за механизацију

ID: 0790
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Бошњак М. Срђан
извођачи: Гњатовић Б. Небојша
контакт особа: Бошњак М. Срђан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са конструкцијом, обликовањем и прорачуном основних елемената грађевинских, рударских и транспортних машина;2) овладавање практичним вештинама које су потребне за пројектовање и прорачун машина за механизацију.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени за: • Обликовање и прорачун помоћних подизних средстава посебне намене; • Конструисање, обликовање и прорачун фундаменталних подсистема гусеничних кретача; • Обликовање и прорачун помоћног рама мобилних машина за механизацију; • Конструисање и прорачун стабилизатора; • Моделирање делова и склопова машина за механизацију и израду конструкционе документације применом рачунара.

садржај теоријске наставе

Погони машина за механизацију. Механички и хидраулички системи преноса снаге. Основни механизми машина за механизацију. Обликовање и прорачун специфичних елемената механизама машина за механизацију. Механизми за кретање. Механизми за кретање по шинама. Гусенични механизми за кретање. Корачајући механизми за кретање. Точкови. Гусенични чланци и папуче. Двоточковна колица. Носећа конструкција гусеничних механизама за кретање. Вучени системи. Прорачун погона и преносног система. Конструкција и прорачун колица и вучне траверзе. Ослоно - обртни механизми. Типови, конструкциона решења, прорачун. Механизми за промену дохвата стреле радних уређаја. Типови, конструкциона решења, прорачун. Механизми за подизање и потискивање радних органа. Статичка стабилност машина за механизацију. Обликовање помоћног рама мобилних машина. Стабилизатори.

садржај практичне наставе

Конструисање и прорачун зглобних веза. Обликовање и прорачун ушки и кука посебне намене. Конструисање и прорачун точкова механизама за кретање. Двоточковна колица механизма за кретање. Обликовање и прорачун тела двоточковних колица. Конструисање и прорачун гусеничних папуча. Обликовање и прорачун помоћног рама мобилних машина за механизацију. Конструисање и прорачун стабилизатора. Израда конструкционе документације. Консултације.

услов похађања

Инжењерска графика, Отпорност материјала, Машински материјали, Машински елементи 1, Машински елементи 2, Основе металних конструкција

ресурси

Срђан Бошњак - Писани изводи са предавања (handouts)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 5
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Момир Плавшић - Грађевинске машине, Научна књига, Београд, 1990.; Винко Јевтић - Грађевинске и рударске машине, Машински факултет Ниш, 1993.; Срђан Бошњак - Роторни ровокопачи, Машински факултет Универзитета у Београду, 2001.;