Пројектовање елемената спојева

ID: 1305
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Грбовић М. Александар, Коларевић М. Ненад, Милош В. Марко
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Упознати студенте са дизајном специфичних елемената и склопова сложених машинских система.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да се баве пројектовањем специфичних елемената и склопова сложених машинских система. Поред меодике прорачуна и израде техничке документације, студенти ће имати и основно знање из области хидраулике, електонике и сензорике као и технологије испитивања. Посебно ће бити оспособљени за дизајн високо-обртних машина <24.000 о/мин.

садржај теоријске наставе

• Лежаји Типови Карактеристике Радна температура (-40°C/140°C) Компензација несаосности Брзина ротације Аксијалне/Радијалне силе Избор лежаја Подмазивање Заптивање Типови кавеза Ниско трење Непокретна/Покретна уградња лежаја и пливајућа вратила • Заптивке Заптивање вратила Ротирајући механички заптивачи Манжетни заптивачи Заптивање кућишта О-прстенови Материјали Прорачуни Принцип дизајна клип-клипњача Лабиринтски заптивачи • Спојнице Типови спојница Предности/мане Несаосност Методе компезације Основе центрирања Међусобно центрирање оса два вратила Брзина ротације Везе са вратилом Озубљења Стезни спојеви Клинови Прирубнице Прорачуни машинских елемената • Технички цртежи Интернационални стандарди Основе анализе толеранција Метод квадрата Дизајн за производњу Дизајн за склапање • Дизајн за производњу/дизајн за склапање Познавање метода производње Поштовање ограничења производње у циљу производње пројектованог дела Цена/време/квалитет Избор материјала Носећа конструкција/Ослонци Ротациони симетрични делови • Основе методе коначких елемената Прорачун напона Сопствене фреквенције • Основе хидраулике Хлађење/Грејање Kритеријуми димензионисања Отворене/затворене петље Основне компоненте Основе прорачуна Пренос топлоте Трење флуида Цртање шема цевовода и дијаграма тока Технологија мерења • Електроника Дизајн прекидачких елемената Ожичење сигналних и напојних прикључака Добијање CE одобрења Познавање компонената • Сензори/Принципи мерења Температура, Инфрацрвени сензори, Термо парови Мерачи обртног момента Давачи снаге Телеметрија • Испитивања Тестови издржљивости – у времену Системски тестови Е-машина • Дизајн високо-обртних машина <24.000 о/мин Избор лежаја Подмазивање Избор одговарајућег типа Избор спојница Избор одговарајућег типа Центрирање Динамичко уравнотежење Методе уравнотежавања и квалитети Принципи пројектовања Мала маса на великим пречницима Заптивање вратила Избор одговарајућег типа Опсег броја обртаја Везе вратила Прорачун динамике машина Сопствене фреквенције

садржај практичне наставе

Презентација свих машинских елемената који се пројектују. Посета лабораторијама за тестирање.

услов похађања

-

ресурси

1. Књига - Уџбеник: Милош М., Грбовић. А.: Софтверски алати у дизајну, Универзитет у Београду, Машински факултет 2017. 2. Примери са решењима и потребним подацима за прорачуне, дати су у оквиру књиге 3. Power-Point презентације са предавања доступне студентима у виду Hand-out материјала. 4. Moodle (модуларно, објектно оријентисано динамичко окружење за Интернет едукацију) 5. Лабораторија за Дизајн у машинству.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

M. Мilos, A. Grbovic, N. Kolarevic: Projektovanje elemenata spojeva, elektronska knjiga, Mašinski fakultet, 2019.;