Инжењерски менаџмент и економија

ID: 1368
врста предмета: академско-општеобразовни
носилац предмета: Дондур Ј. Никола
извођачи: Вељковић А. Зорица, Дондур Ј. Никола, Милановић Д. Драган, Мисита Ж. Мирјана, Спасојевић-Бркић К. Весна
контакт особа: Дондур Ј. Никола
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за индустријско инжењерство

извођења

  • 2. семестар, позиција 4

циљ

Циљ овог предмета је стицање основних компетенција и академских вештина у области инжењерског менаџмента и економије уз развој критичког мишљења и способности за тимски рад кроз: 1) стицање основних знања о значају инжењерског менаџмента и економије; 2) разумевање фактора успешности индустријског система; 3) упознавање са основним инжењерско-менаџерским и економским принципима, функцијама, методама и техникама; 4) овладавање савременим приступима у менаџменту и економији, и 5) разумевање значаја етике у инжењерској професији.

исход

Савладавањем предмета Инжењерског менаџмента и економије студенти ће бити оспособљени да: - разумеју и примењују основне принципе, методе и функције инжењерског менаџмента (планирање, организовање, вођење и контрола) на начин да раде тимски и стварају услови перманентног раста продуктивности и ефикасности, као основе унапређивања квалитета пословања индустријских система, - да разумеју и примењују економске принципе на све области рада у предузећу где се јављају релевантни проблеми и да усклађују техничке процесе са економским захтевима и - разумеју и примењују принципе инжењерске етике.

садржај теоријске наставе

Инжењерски менаџмент и економија у савременом пословању. Принципи, функције, методе и технике инжењерског менаџмента. Планирање: Основе планирања, процес планирања, одлучивање. Организовање: модели организовања и пројектовање организационе структуре. Вођење (управљање): пословна комуникација и управљање, значај мотивације, тимови и тимски рад, конфликти у организацији, лидерство као детерминанта инжењерског менаџмента, теорије лидерства. Контрола: Основне функције контроле, врсте, стилови, процес контроле, стандарди/системи менаџмента и пословне перформансе. Социоекономски аспекти предузетништва и инжењерског менаџмента. Организациона култура. Иновације и отпори. Интелектуална својина. Професионална етика, друштвена одговорност и морал. Принципи инжењерске етике и решавање етичких питања. Основе финансијскoг менаџментa и управљање организацијом. Mикро и макро економија. Производња и производни чиниоци. Производна функција, Производни трошкови. Тржиште, понуда и тражња. Цене и дохоци. Систем економских односа са иностранством. Концепт ''одрживог економског развоја''. Технолошке промене, транзиција и глобализација.

садржај практичне наставе

Вежбе се састоје од аудиторних вежби, дискусија и радионица на којима се додатно разрађују одабране теме које су релевантне како са теоријског тако и са практичног становишта, практичних примера из домена менаџмента и економије, и анализа и решавања студија случајева и задатака.Такође, вежбе ће се користити за припремне консултације за израду и одбрану семинарских радова.

услов похађања

-

ресурси

Основни ресурси предмета су литература и припремљени хендаути, као и "Moodle" електронска учионица (http://147.91.26.15/moodle/).

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 4
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 20
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 5
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Покрајац С., Дондур Н., Увод у економију, Машински факултет, Београд, 2019; Спасојевић Бркић В., Милановић Д., и др., Систем менаџмента квалитетом и пословне перформансе, МНТРС - Машински факултет, Београд, 2012.; Chang, C.M., Engineering Management: Meeting the Global Challenges, CRC Press, Boca Raton, 2016.; Stephen Robins, Timothy Judge, Organisational Behavior, Prentice Hall, 2013.; Brock B.E., and Herkert J. R., Engineering ethics. In Cambridge handbook of engineering education research, pp. 673-692. Cambridge University Press, 2015.;