АРХИВА ОБАВЕШТЕЊА - општине

23.11.2019.

Одлагање обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 23. новембра 2019. године, за похађање обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике пријавило само 8 кандидата. Одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 2. до 7. марта 2020. године.

Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 21. фебруара 2020. године, према процедури пријављивања за похађање обуке.

08.03.2019.

Одлагање обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 8. марта 2019. године, за похађање обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике пријавило само 6 кандидата. Одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 13. маја до 17. маја 2019. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 3. маја 2019. године.

Пријава за обуку се обаваља према упутству објављеном у обавештењу од 17.12.2018. године. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 6. маја 2019. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(15.02.2019.)

Обавештење о одржавању стручног испита

Полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ОПШТИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ биће одржано у понедељак 18. фебруара 2019. године, са почетком у 14 сати, у сали 202, на другом спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

(17.12.2018)

Обавештење о одржавању стручног испита за енергетске менаџере за област општинске енергетике

Полагање стручног испита за енергетског менаџера за област општинске енергетике биће одржано у понедељак 18. фебруара 2019. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Моле се сви заинтересовани да поднесу пријаве за полагање испита до петка 8. фебруара 2019. године, према процедури подношења пријаве за полагање испита.

(17.12.2018)

Обука за енергетске менаџере за област општинске енергетике

Према плану рада Организације за обуку енергетских менаџера и енергетских саветника, планирано је да обука за енергетске менаџере за област општинске енергетике буде одржана у недељи од 11. до 15. марта 2019. године.

Моле се сви заинтересовани за похађање ове обуке да најкасније до 1. марта 2019. године обаве пријављивање, према процедури пријављивања за похађање обуке.


20.09.2018.

Треће одлагање обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 19. септембра 2018. године, за похађање обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике пријавило само 9 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се за недељу од 29. октобра до 3. новембра 2018. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 20. октобра 2018. године.

Пријава за обуку се обаваља према упутству објављеном у обавештењу од 28.2.2018. године. Кандидати који су се претходно већ пријавили за обуку, не требају да се поново пријављују. Даља комуникација са њима обављаће се путем е-маила.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 23. октобра 2018. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(02.05.2018.)

Поновно одлагање почетка обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како су се до. 27. априла 2018. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике пријавило само 8 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе за недељу од 1. до 5. октобра 2018. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде најкасније до 21. септембра 2018. године.

Пријава за обуку се обаваља према упутству објављеном у обавештењу од 28.2.2018. године.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 25. септембра 2018. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs

(16.03.2018.)

Одлагање почетка обуке и продужетак рока за пријаву за обуку

Како су се до 13. марта 2018. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике пријавила само 4 кандидата, одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложе се недељу од 7. до 11. маја 2018. године. Истовремено, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде што пре, а најкасније до 20. априла 2018. године.

Пријава за обуку се обаваља према упутству објављеном у обавештењу од 28.2.2018. године.

(28.2.2018.)

Позив за пријављивање за похађање обуке

Према плану рада Центра за обуку енергетских менаџера, прва од две обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике планиране за ову годину биће одржана у недељи од 26. до 31. марта 2018. године.

Моле се сви заинтересован за похађање ове обуке да најкасније до 13. марта 2018. године обаве пријављивање.

Неопходну документацију пријавe чине:

 1. фотокопија личне карте(или очитана електронска лична карта)
 2. оверна фотокопија дипломе о стеченом високом образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или оверена фотокопија дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплома о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област општинске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 16. марта 2018. године. Након објављивања списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке.

За додатне информације у вези са пријавом на обуку можете да се обратите на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

(22.02.2018.)

Обавештење о одржавању стручног испита

Полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ОПШТИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ, у складу са претходним обавештењем, биће одржано у петак 23. фебруара 2018. године, са почетком у 14 сати, у сали 102, на првом спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Коначна листа кандидата који испуњавају услове за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ОПШТИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ.

(8.2.2018.)

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике биће одржано у петак 23. фебруара 2018. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

 1. Поседује најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и које је успешно завршило обуку, односно има потврду о завршеној обуци за енергетског менаџера за област општинске енергетике;
  или
 2. Поседује стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама, 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), односно звање дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов, која су спешно завршила обуку, пријављују се за полагање испита слањем скениране уплатнице као доказа да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера на е-меил scee@mas.bg.ac.rs. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.790,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лица која која нису завршила обуку, односно немају потврду о завршеној обуци, а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

 1. Фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте),
 2. Фотокопије дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно фотокопије дипломе о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријаве је петак 16. фебруар 2018. године до 14 сати. Накнадне пријаве се неће узимати у разматрање.

Да би лица која испуљавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републику адмистративну таксу за полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) да су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.790,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лицима која не уплате или која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу за полагање испита за енергетског менџера неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

(20.10.2017)

Обавештење о одржавању обуке енергетске менаџере за област општинске енергетике за 4. групу полазника

Обука за енергетске менаџере за област општинске енергетике за 4. групу полазника (списак полазника 4. групе), биће одржана у недељи од 23. до 28. октобра 2017.године.
Обука почиње у понедељак 23. октобра 2017. године у 9 сати у учионици 513, на 5. спрату
Машинског факултета Универзитета у Београду,
Караљице Марије 16
11120 Београд
према распореду предавања датом у табели.

Обука се сваки дан завршава у 16 сати.
У складу са Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског манаџера („Службени гласник РС”, број 12/15), полазници обуке дужни су да трошкове обуке измире и доказ о плаћеним трошковима обуке доставе се до почетка обуке. Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ).
Полазници обуке који самостално сносе трошкове обуке могу преузети инструкцију за плаћање. Полазницима обуке којима ће правно лице сносити трошкове обуке, предрачун ће бити достављен на адресу правног лица коју су навели у својој пријави за похађање обуке

24.09.2017.

Одлагање почетка обуке и родужетак рока за пријаву за обуку

Како се до 31. августа 2017. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике пријавило само 20 кандидата, и како је због тога одржавање обуке за ову врсту енергетских менаџера одложено за недељу од 23. до 27. октобра 2017. године, моле се сви заинтересовани који се још нису пријавили, да то ураде што пре, а најкасније до 13. октобра 2017. године. Пријава на обуку се обаваља слањем следећих докумената:

 1. фотокопија личне карте (или очитана електронска лична карта)
 2. оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању:

првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или
високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ у области техничко-технолошких наука, или
– у звању дипломираног инжењера у области техничко-технолошких наука.

на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

у затвореној коверти са назнаком - Пријава за обуку енергетских менаџера за област општинске енергетике.

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 15. октобра 2017. г.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке.

Уколико се до до 13. октобра 2017. године не пријави бар 30 кандидата одржавање обуке ће бити поново одложено.

За све додатне информације можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

21.09.2017

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике

Коначна листа кандидата који испунњавају услове, који су се пријавили за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ОПШТИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ.
Испит ће бити одржан 22. септембра 2017. године, са почетком у
14 сати у сали 202, на другом спрату

Машинског факултета Универзитета у Београду,
Краљице Марије 16, Београд.

03.09.2017.

Будући да се до 31. августа 2017. године за похађање обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике пријавило само 19 кандидата, одржавање обуке се ову врсту енергетских менаџера се одложе за недељу од 23. до 27. октобра 2017.г.

Листа кандидата који су се пријавили до 31. августа 2017.г. за похађање обуке за енергетске менаџере за област општинске енергетике.

4.8.2017.

Поновни позив за пријаву за обуку за енергетске менаџере за област општинске енергетике

У складу са програмом рада Центра за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника и Министрстава рударства и енергетике, планирано је да се у недељи од 18. до 23. септембра 2017. године одржи још једна Обука за енергетске менаџере за област општинске енергетике. Будући да је неопходан услов за одржавање обуке да група броји бар 30 полазника, а да је трeнутно пријављено 13 кандидата, молимо све заинтересоване да што пре, а најкасније до 31. августа 2017. године предају пријаве за похађање обуке.

Уколико се до до 31. августа 2017. године не пријави довољан број кандидата одржавање обуке ће бити одложено.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 4. септембра 2017. године.

По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке.

За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике биће одржано 22. септембра 2017. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд. Испит за обављање послова енергетског менаџера може полагати лице које:

 1. има најмање стечено високо образовање првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (европски систем преноса бодова) и које је успешно завршило обуку, односно има потврду о завршеној обуци за енергетског менаџера за област општинске енергетике; или
 2. има стечено високо образовање другог степена академских студија на мастер академским студијама, 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или звање дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Лица која испуњавају први услов, која су спешно завршила обуку, пријављују се за полагање испита слањем на е-меил scee@mas.bg.ac.rs скениране уплатнице као доказа да уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лица која која нису успешно завршила обуку, односно немају потврду о завршеној обуци, а испуњавају други услов, пријаву за полагање испита подносе достављањем:

 1. фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте),
 2. фотокопије дипломе о стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријаве је 8. септембар 2017. године до 14 сати. Накнадне пријаве се неће узимати у разматрање.

Да би лица која испуљавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) да су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера.

Лицима која не уплате и која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менџера неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

27.3.2017

Позив за пријаву за обуку за енергетске менаџере за област општинске енергетике

У складу са програмом рада Центра за обуку енергетских менаџера и овлашћених енергетских саветника и Министрстава рударства и енергетике, планирано је да се током јуна 2017. године одржи још једна Обука за енергетске менаџере за област општинске енергетике. Будући да је неопходан услов за одржавање обуке да група броји бар 30 полазника, а да је трeнутно пријављен само један кандидат, молимо све заинтересоване да што пре, а најкасније до 21. априла 2017. године предају пријаве за похађање обуке за енергетске менаџере за органе јединица локалне самоуправе. Неопходну документацију за пријаву чине:

 1. фотокопија личне карте (или очитана електронска лична карта)
 2. оверна фотокопија дипломе о стеченом високом образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или оверена фотокопија дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплома о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава на Позив за обуку енергетских менаџера за област општинске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Лица која су се претходно већ пријавила за обуку не морају поново да се пријављују. Они ће путем е-маила бити контактирани да потврде своју заинтересованост.

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 28. априла 2017. године. По објављивању списка, полазници ће добити инструкције како да регулишу трошкове обуке. Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке. За додатне информације у вези са Позива можете се обратити на електронску адресу scee@mas.bg.ac.rs.

27.01.2017

Обавештење о одржавању стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике

Коначну листу кадидата који испунњавају услове и који су се пријавили за полагање стручног испита за енергетске менаџере за област ОПШТИНСКЕ ЕНЕРГЕТИКЕ можете преузети овде. Испит ће бити одржан 31. јануара 2017. године, са почетком у 14 сати у сали 202, на другом спрату Машинског факултета Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

26.12.2016.

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике биће одржано 31.јануара 2017. године, са почетком у 14 сати на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Лица која су успешно завршила обуку за стицање теоријских и практичних знања за полагање испита за енергетског менаџера и испуњавају услове прописане Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гл., бр. РС 12/2015) не морају посебно да се пријављују за полагање испита. Она могу да приступе полагању ако су уплатила републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менаџера, односно ако да имају доказ (уплатницу) за су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе са полагање испита за енергетског менџера можете преузети овде.

Лица која нису прошла или нису успешно завршила обуку за стицање теоријских и практичних знања за полагање испита за енергетског менаџера, а која испуњавају услове прописане Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гл., бр. РС 12/2015), а која желе да полажу испит за енергетског менаџера за област општинске енергетике, треба да поднесу пријаву за полагање испита.

Пријава се подноси достављањем:

 • попуњеног и потписаног Обрасца за пријаву за полагање испита - општинска енергетика,
 • фотокопије личне карте (или очитане електронске личне карте)
 • фотокопије дипломе о стеченом високом образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или фотокопију дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије.

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком
Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике, на адресу:

Машински факултет,
Караљице Марије 16
11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве. Рок за подношење пријаве је 16. јануара 2017. године до 16 сати.

По пријему и прегеду достављене докуметације, лицима која испуљавају услове за полагање испита биће у електронској форми прослеђен Приручник за енергетске менаџере за област општинске енергетике.

Да би лица која испуњавају услове за полагање испита могла да приступе полагању испита морају да уплате републичку адмистративну таксу за полагање испита за енергетског менаџера, односно да имају доказ (уплатницу) за су уплатили ову таксу. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. Упутство за плаћење таксе за полагање испита за енергетског менџера можете преузети овде.

Лицима која не уплате и која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку административну таксу за полагање испита за енергетског менаџера неће бити дозвољено да приступе полагању испита.

3.10.2016

Полагање стручног испита за обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике биће одржано 31.октобра 2016. године, са почетком у 14 сати у сали 514 на Машинском факултету Универзитета у Београду, Краљице Марије 16, Београд.

Лица која су успешно завршила обуку за стицање теоријских и практичних знања за полагање испита за енергетског менаџера и испуњавају услове прописане Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гл., бр. РС 12/2015) не морају посебно да се пријављују за полагање испита. Она ће бити котактирана путем е-маила, а услов да могу да приступе полагању испита је да имају доказ (уплатницу) за су уплатили републику адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије. По добијању инфомације од стране Министарства рударстава и енергетике о „позиву на број“ на који треба узвршити уплату, биће објављена потпуна инструкција за плаћање

Лица која нису прошла или нису успешно завршила обуку за стицање теоријских и практичних знања за полагање испита за енергетског менаџера, а која испуњавају услове прописане Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гл., бр. РС 12/2015), а која желе да полажу испит за енергетског менаџера за област општинске енергетике, треба да поднесу пријаву за полагање испита.

Пријава се подноси достављањем:

 • попуњеног и потписаног Обрасца за пријаву за полагање испита - општинска енергетика,
 • фотокопие личне карте (или очитане електронске личне карте)
 • фотокопије дипломе о стеченом високом образовању првог степена академских студија у области техничко-технолошких наука у обиму од 180 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова) или фотокопију дипломе стеченом високом образовању другог степена академских судија на мастер академским студијама 300 ЕСПБ, односно диплому о стеченом звању дипломираног инжењера у образовно-научним областима машинства, електротехнике или технологије,

Пријаве са комплетном документацијом се подносе у затвореној коверти са назнаком - Пријава за полагање испита обављање послова енергетског менаџера за област општинске енергетике, на адресу:

Машински факултет, Караљице Марије 16 11120 Београд

На полеђини коверте потребно је навести пун назив и адресу подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријаве је 17. октобар 2016. до 16 сати.

По пријему и прегеду достављене докуметације, лицима која испуљавају услове за полагање испита биће у електронкој форми прослеђен Приручника за енергетске менаџере за област општинске енергетике и инснтрукција за плаћање републичке адмистративне таксе са полагање испита за енергетског менџера. Према Закону о републичким административним таксама ова такса износи 2.680,00 динара и уплађује се на рачун Буџета Републике Србије.

Лицима која не уплате и која не буду поседовала доказ (уплатницу) да су уплатила републичку адмистративну таксу са полагање испита за енергетског менџера неђе бити досзвољено да приступе полагању испита.

Нови циклус обуке

(04.09.2016)

Универзитет у Београду, Машински факултет, Караљице Марије 16, 11120 Београд, објављује јавни позив за пријављивање кандидата за обуку за енергетске менаџере за органе јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: енергетски менаџери за област општинске енергетике).

Јавни позив спроводи се у складу са „Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гл. РС, бр. 12/15).

Комплетан текст и све информаје у вези јавног позива налазе се на страници јавни позив (пријавни образац).

Прелиминарни списак полазника обуке биће објављен 12. септембра 2016. године, а коначни списак 15. септембра 2016. године. По објављивању списка, полазници ће моћи да преузму уплатнице за трошкове обуке.

Копију уплатнице, као доказ да је полазник платио трошкове обуке, полазници достављају пре почетка обуке.

Рок за пријаву полазника за обуку енергетских менаџера - област: општинска енергетика, додатно је продужен до 26. септембра 2016. Коначни списак полазника биће објављен 29. септембра 2016. године.

Почетак обуке предвиђен је за 3.октобар 2016. године.

О обуци за енергетске менаџере за област општинске енергетике

Обука за енергетске менаџере за област општинске енергетике траје 5+1=6 дана. Последњи, шести дан је предвиђен за извођење рачунских вежби у оквиру израде Програма енергетске ефикасности и проверу знања полазника у коришћењу софтвера ИСЕМ-а (Информациони систем енергетског менаџмента). Због тога, да би полазници курса имали времена да се припреме за ову проверу, предвиђено да се измешђу 5. и 6. дана обуке направи девето дневни размак.

Распоред часова обуке је дат у наставку:

Цена шестодневне обуке износи 48.000,00 динара (40.000 + 8.000 (20%) ПДВ).

Група за обуку броји до 40 полазника.

Полагање испита за енергетског менаџера за област општинске енергетике

Лица која нису прошла обуку за стицање теоријских и практичних знања за полагање испита за енергетског менаџера, а која испуњавају услове прописане Правилником о начину спровођења и садржини програма обуке за енергетског менаџера, трошковима похађања обуке, као и ближим условима, програму и начину полагања испита за енергетског менаџера (Сл. гл., бр. РС 12/2015) и која желе да полажу испит за енергетског менаџера за област општинске енергетике, треба да се јаве на е-маил: scee@mas.bg.ac.rs адресу ради евидентирања, односно на е-маил адресу natasa.cakarmis@undp.org ради добијања Приручника за енергетске менаџере за област општинске енергетике.

Термин полагања испита за енергетског менаџера за област општинске енергетике, биће објаљен на овој страници најмање три недеље пре његовог одржавања.

Уџбеници за обуку енергетских менаџера

(4.9.2016.)

По завршетку израде сва три Приручника (уџбеника) за обуку енергетских менаџера, они ће бити објављени на интернет страници Министарства рударства и енергетике и интернет страници Машинског факултета Универзитета у Београду.

За додатне информације можете се обратити на: scee@mas.bg.ac.rs