Хибридни технички системи

ID: 0966
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Милош В. Марко
извођачи: Милош В. Марко, Ристановић Р. Милан, Тодић Н. Ивана
контакт особа: Милош В. Марко
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за опште машинске конструкције

извођења

циљ

Стицање општих и основних знања о хибридним техничким системима (ХТС) као најсложенијем облику ТС, упознавање са структуром и појмом ХТС као целине, принципима рада основних компоненти система и основним приступима моделирању и симулацији. Оспособити студенте да разумеју сложеност и поступке интеграције система кроз прецизну и детаљну општу методологију. Развијање способности тимског рада и повезивања знања из различитих области. Оспособљавање за даље учење.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • планирају и реализују сложене процесе моделирања и симулације хибридних техничких система (ХТС) • планирају и реализују поступке интеграције ХТС • развијају нова конструкцијска решења елемената ХТС • на основу техничких захтева креирају нов производ као део сложеног система или систем у целини • развијају експерименталне поступке за верификавију елемената ХТС • спроводе СИЛ (Software in the Loop) и ХИЛ (Hardware in the Loop) тестирања ХТС

садржај теоријске наставе

Хибридни техничко-технолошки системи: појашњење и дефиниција појма, основни појмови; ХТ системи: основе развоја и пројектовања ХТ система, структура и основни елементи; модуларизација и хијерархизација; Интеграција: функционална, просторна; Методе пројектовања и повезивања разнородних техничких целина; Улога информационих технологија; Механичке компоненте и склопови; Електричне компоненте и склопови; Електронске компоненте и сензори; Микроконтролери и програмабилни логички контролери (PLC); Хидрауличке компоненте и склопови; Пнеуматске компоненте и склопови; Извршни елементи; Управљање; Моделирање и симулирање ХТ система: прорачунавање и дефинисање понашања система као целине и међуделовања појединих компоненти, рачунарски модели и симулације система; Производни процес као ХТ систем: рачунарски интегрисана производња, процес израде производа, аутоматизација; Реализовање разнородних ХТ система; Примена 3D технологије у верификацији елемената ХТС.

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе обухватају презентацију софтверских пројектних пакета и пакета за симулацију и анализу. Такође, ради се пример (прорачунско моделирање и симулација) релативно сложеног актуаторског система (нпр.:електро-механички актуатор) као репрезента ХИТ система. По завршеном прорачуну и симулацији, практичан рад са актуатором: мерење одређених параметара и презентација управљања; Три семинарскиa рада: ХТ систем као целина; Прорачун и симулација ЕМА, ХА или ПА; Моделирање ХТ система. Верификација механичких склопова применом 3Д штампе.

услов похађања

Нема

ресурси

Moodle (модуларно, објектно оријентисано динамичко окружење за Интернет едукацију) Предавања, power point презентације, компјутерска сала са софтверима за пројектовање и симулацију, Лабораторија за ХТС, 3Д штампач, Hand out предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 45
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 45

литература

M. Милош: Хибридни технички системи – професорске белешке (handouts) - Машински факултет, Београд, 2014. ; М. Огњановић: Иновативни развој техничких система - Машински факултет, Београд, 2014. ; N. Avgoustinov: Modelling in Mechanical Engineering and Mechatronics – Springer, 2007; W. Bolton: Mechatronics-Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering – Pearson, 2012.; B. Wilamowski, D. irwin: Control and Mechatronics – CRC Press, 2012.;